Corona-statistieken gemeente Den Bosch

Informatie buurt Grevelingen:

Informatie buurt Grevelingen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Grevelingen in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Grevelingen in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 7% naar 620 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Grevelingen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Grevelingen, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Grevelingen is met 40 personen gestegen van 580 in 2013 tot 620 in 2021 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Grevelingen
Kaart van de wijk Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Grevelingen, 2: Aawijk-Zuid, 3: De Bossche Pad, 4: Bedrijvenpark De Brand, 5: Bedrijventerrein-Zuid ...Toon meer... Kaart van de wijk Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Grevelingen, 2: Aawijk-Zuid, 3: De Bossche Pad, 4: Bedrijvenpark De Brand, 5: Bedrijventerrein-Zuid, 6: Bazeldonk, 7: De Gestelse Buurt, 8: De Meerendonk, 9: Zuid, 10: Pettelaarpark, 11: Het Bossche Broek, 12: Kloosterstraat ...Toon minder...

Over de buurt Grevelingen

Buurt Grevelingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 11 hectare, waarvan 10 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.753 adressen per km2. Er wonen 395 huishoudens in buurt Grevelingen. Postcode 5215 is de meest voorkomende postcode in buurt Grevelingen. Buurt Grevelingen ligt binnen Wijk Zuidoost in de gemeente Den Bosch.

Kenmerken van de 479 woningen in de buurt Grevelingen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

479 woningen & 547 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 4,93% naar €149.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Grevelingen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Grevelingen, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Grevelingen is met €7.000 gestegen van €142.000 in 2013 tot €149.000 in 2019 (dat is 4,93%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 547 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Grevelingen telt in totaal 547 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Grevelingen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

479 woningen & 547 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€19.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Grevelingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidoost (Grevelingen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidoost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Grevelingen is €19.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €19.900. Buurt Grevelingen telt 500 inkomensontvangers op 620 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
20,20% procent van de huishoudens in buurt Grevelingen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidoost (Grevelingen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidoost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Grevelingen zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Grevelingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Grevelingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wederkomstkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wederkomstkerk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wederkomstkerk is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Grevelingen geen stembureau. Stembureau Wederkomstkerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Grevelingen ligt. De gemeente Den Bosch telde bij deze verkiezingen in totaal 56 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Grevelingen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Grevelingen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Grevelingen is met 33 personen toegenomen van 452 in 2013 tot 485 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Grevelingen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Grevelingen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Grevelingen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Grevelingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Grevelingen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Grevelingen, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Grevelingen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 335 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 335 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 329 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Grevelingen 38 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Grevelingen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Grevelingen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Grevelingen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Grevelingen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Grevelingen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Grevelingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners620Aantal2021
Mannen240Aantal2021
Vrouwen380Aantal2021
0 tot 15 jaar10Aantal2021
15 tot 25 jaar35Aantal2021
25 tot 45 jaar85Aantal2021
45 tot 65 jaar130Aantal2021
65 jaar of ouder355Aantal2021
Ongehuwd205Aantal2021
Gehuwd145Aantal2021
Gescheiden105Aantal2021
Verweduwd165Aantal2021
Westers totaal70Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal60Aantal2020
Sterfte relatief98Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.372Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag180Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar160Aantal2020
Opleidingsniveau hoog40Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten260Aantal2020
WMO cliënten relatief426Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker68%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker27%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn38%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2020
Emotioneel Eenzaam44%percentage2020
Sociaal Eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven80%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)44%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)39%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen49%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid52%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid12%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt49%percentage2020
Gehoorbeperking10%percentage2020
Gezichtsbeperking12%percentage2020
Mobiliteitsbeperking28%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen36%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal395Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens305Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2021
Huishoudens met kinderen25Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie43%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€19.900Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€19.300Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen62%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen3%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar18,50%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen89,80%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen0,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen16,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum20,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum31%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum42%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW340Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon485Aantal2021
Niet-westers totaal65Aantal2021
Marokko10Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers35Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km80Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km115Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km59Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km67Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km16Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km98Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km136Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km150Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km175Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km14,70Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07960210Code2021
RegionaamGrevelingenNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode07960210Code2021
Diefstal per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners12Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal11Aantal hectaren2021
Oppervlakte land10Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode5215.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.753Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode522Aantal2021
Adressen totaal547Aantal2021
Panden23Aantal2021
Percelen14Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal200Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine185Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof15Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.000Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad479Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€149.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning100%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen0%Percentage2020
Huurwoningen totaal100%Percentage2020
In bezit woningcorporatie90%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Grevelingen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Grevelingen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Grevelingen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Bosch.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Grevelingen1 - 5365215DN - 5215ESDen Bosch
Rijnstraat1 - 3555215EA - 5215EKDen Bosch
Wethouder Kuijpersstraat1 - 635215XS - 5215XTDen Bosch