Corona-statistieken gemeente Rijswijk

Informatie buurt Rembrandtkwartier:

Informatie buurt Rembrandtkwartier:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rembrandtkwartier in de gemeente Rijswijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rembrandtkwartier in de gemeente Rijswijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 4,86% naar 3.670 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Rembrandtkwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Rembrandtkwartier, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Rembrandtkwartier is met 170 personen toegenomen van 3.500 in 2013 tot 3.670 in 2021 (dat is 4,86%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rembrandtkwartier
Kaart van de Wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 02 met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud-Rijswijk, 2: Welgelegen, 3: Rembrandtkwartier, 4: Bomenbuurt, 5: Havenkwartier.

Over de buurt Rembrandtkwartier

Buurt Rembrandtkwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 37 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.759 adressen per km2. Er wonen 2.085 huishoudens in buurt Rembrandtkwartier. Postcode 2282 is de meest voorkomende postcode in buurt Rembrandtkwartier. Buurt Rembrandtkwartier ligt binnen Wijk 02 in de gemeente Rijswijk.

Kenmerken van de 2.207 woningen in de buurt Rembrandtkwartier
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rijswijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.207 woningen & 2.477 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 30% naar €191.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Rembrandtkwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Rembrandtkwartier, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Rembrandtkwartier is met €44.000 gestegen van €147.000 in 2013 tot €191.000 in 2020 (dat is 30%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.477 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Rembrandtkwartier telt in totaal 2.477 adressen, met 2.476 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Rembrandtkwartier.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.207 woningen & 2.477 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rembrandtkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rijswijk: Rembrandtkwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Rembrandtkwartier is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.800. Buurt Rembrandtkwartier telt 2.900 inkomensontvangers op 3.670 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,80% procent van de huishoudens in buurt Rembrandtkwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rijswijk: Rembrandtkwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Rembrandtkwartier.

Buurt Rembrandtkwartier telt in totaal 295 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Rembrandtkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Rijswijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Rembrandtkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Amateurspalet


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Amateurspalet bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Amateurspalet is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de buurt Rembrandtkwartier. Stembureau Amateurspalet is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Rembrandtkwartier ligt. De gemeente Rijswijk telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rijswijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rijswijk.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Rembrandtkwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Rembrandtkwartier, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Rembrandtkwartier is met 185 personen afgenomen van 2.590 in 2013 tot 2.405 in 2021 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Rembrandtkwartier: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Rembrandtkwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rembrandtkwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Rembrandtkwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Rembrandtkwartier. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rembrandtkwartier, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Rembrandtkwartier zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.947 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.947 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.921 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Rembrandtkwartier 243 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Rembrandtkwartier.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Rembrandtkwartier voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Rembrandtkwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Rembrandtkwartier.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Rembrandtkwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rembrandtkwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie85Aantal2020
G+I Handel en horeca50Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.670Aantal2021
Mannen1.770Aantal2021
Vrouwen1.900Aantal2021
0 tot 15 jaar505Aantal2021
15 tot 25 jaar315Aantal2021
25 tot 45 jaar1.135Aantal2021
45 tot 65 jaar940Aantal2021
65 jaar of ouder780Aantal2021
Ongehuwd1.995Aantal2021
Gehuwd955Aantal2021
Gescheiden480Aantal2021
Verweduwd240Aantal2021
Westers totaal645Aantal2021
Geboorte totaal40Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal60Aantal2020
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.887Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag730Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2019
Opleidingsniveau hoog850Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliënten225Aantal2019
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.910Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.085Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.150Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen440Aantal2021
Huishoudens met kinderen500Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.800Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar27,50%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen46,20%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen9,70%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,80%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€26x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW730Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.405Aantal2021
Niet-westers totaal620Aantal2021
Marokko60Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname145Aantal2021
Turkije55Aantal2021
Overig niet-westers345Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km29Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km84Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km78Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km20Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km150Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km528Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km54Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km57Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km299Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km94Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km420Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km22Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km100Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km534Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km31,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km94Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km163Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km66Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km211Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km45Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km131Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km27Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km83Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km70Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand8,40Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km42Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06030224Code2021
RegionaamRembrandtkwartierNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode06030224Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal37Aantal hectaren2021
Oppervlakte land37Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2282.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.759Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.477Aantal2021
Adressen totaal2.477Aantal2021
Panden728Aantal2021
Percelen487Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.375Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.235Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof140Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.716Aantal2020
Motorfietsen120Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.207Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€191.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning8%Percentage2020
Percentage meergezinswoning92%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen52%Percentage2020
Huurwoningen totaal47%Percentage2020
In bezit woningcorporatie31%Percentage2020
In bezit overige verhuurders16%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rembrandtkwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Rembrandtkwartier

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Rembrandtkwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rijswijk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Burgemeester Elsenlaan15 - 3152282NA - 2282NHRijswijk
Carel Nakkenstraat1 - 442282SR - 2282STRijswijk
Cornelis Suyslaan20 - 612282HE - 2282HGRijswijk
Daniël Catterwijckstr1 - 832282HK - 2282HMRijswijk
Dennelaan1 - 722282HZ - 2282JCRijswijk

Toon alle 26 rijen met adressen...