Statistieken buurt Suydervelt

Aantal inwoners per jaar
(afname van 8,4% naar 2.080 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Suydervelt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Suydervelt is met 190 personen afgenomen van 2.270 in 2013 tot 2.080 in 2023 (dat is 8,4%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Suydervelt

Buurt Suydervelt heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.836 adressen per km2. Er wonen 900 huishoudens in de buurt Suydervelt. Postcode 2291 is de meest voorkomende postcode in de buurt Suydervelt. De buurt Suydervelt ligt binnen Wateringen in de gemeente Westland.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Suydervelt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wateringen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wateringen Noord en Ambachtshof, 2: Vliettuinen, 3: Buitengebied 2 wateringen, 4: Hofwijk en Oranjehof, 5: Wateringen Centrumgebied, 6: Plan Zuid, 7: Suydervelt, 8: Essellanden, 9: Bedrijventerrein Wateringen, 10: Buitengebied 1 wateringen.

Woningkenmerken
Er zijn 890 woningen in de buurt Suydervelt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 41% naar €330.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Suydervelt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Suydervelt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Suydervelt is met €96.000 toegenomen van €234.000 in 2013 tot €330.000 in 2022 (dat is 41%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Suydervelt met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Suydervelt is €330.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 890 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Westland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 70 buurten (blauw). De buurt Suydervelt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Suydervelt: er zijn 411 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Suydervelt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 923 totaal in de buurt Suydervelt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Suydervelt telt in totaal 923 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Suydervelt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Westland
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Suydervelt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Suydervelt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Suydervelt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Suydervelt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Suydervelt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Suydervelt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Suydervelt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Suydervelt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Suydervelt is met 293 personen afgenomen van 1.998 in 2013 tot 1.705 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Suydervelt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Suydervelt in 2022 zijn Westers (180 inwoners) en Overig (75 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Suydervelt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Suydervelt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Suydervelt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Suydervelt zijn C (634 adressen) en B (201 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Suydervelt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Suydervelt: 634 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Suydervelt
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Suydervelt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Suydervelt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Suydervelt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Suydervelt.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Suydervelt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Suydervelt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Wateringen Ontmoetingsruimte de Vang

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Wateringen Ontmoetingsruimte de Vang is uitgebracht. Stembureau Wateringen Ontmoetingsruimte de Vang was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Suydervelt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wateringen Ontmoetingsruimte de Vang bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Suydervelt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Westland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westland.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Suydervelt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wateringen (Suydervelt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wateringen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Suydervelt is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Buurt Suydervelt telt 1.700 inkomensontvangers op 2.080 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in buurt Suydervelt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wateringen (Suydervelt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wateringen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (180 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Suydervelt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Suydervelt zijn in totaal 180 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Suydervelt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Suydervelt
Er zijn 34 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Suydervelt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Suydervelt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 34 elektrische auto’s in de buurt Suydervelt. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Suydervelt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 978 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Suydervelt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Suydervelt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.346 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Suydervelt (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 905 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Suydervelt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Suydervelt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Suydervelt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 64 misdrijven in de buurt Suydervelt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Suydervelt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Suydervelt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 789 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Suydervelt 64 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Suydervelt in 2022 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Overige vermogensdelicten (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Suydervelt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 is er één misdrijf in de buurt Suydervelt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Suydervelt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Suydervelt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Suydervelt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Suydervelt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Suydervelt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Suydervelt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Suydervelt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Suydervelt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Suydervelt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Suydervelt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Suydervelt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Suydervelt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Suydervelt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Suydervelt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Suydervelt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Suydervelt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Suydervelt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Suydervelt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Suydervelt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Suydervelt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Suydervelt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Suydervelt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Suydervelt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal180Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie40Aantal2022
G+I Handel en horeca20Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.080Aantal2023
Mannen1.065Aantal2023
Vrouwen1.020Aantal2023
0 tot 15 jaar365Aantal2023
15 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 45 jaar505Aantal2023
45 tot 65 jaar630Aantal2023
65 jaar of ouder385Aantal2023
Ongehuwd935Aantal2023
Gehuwd935Aantal2023
Gescheiden145Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.352Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag410Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar830Aantal2021
Opleidingsniveau hoog420Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten80Aantal2021
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.000Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief475Aantal2023
Energielabels Voorlopig424Aantal2023
Energielabels Onbepaald15Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A34Aantal2023
Energielabels B201Aantal2023
Energielabels C634Aantal2023
Energielabels D20Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F5Aantal2023
Energielabels G5Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal900Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens270Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen360Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen31%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€157x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.675Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa265Aantal2023
Geboren in Nederland1.675Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Autochtoon1.705Aantal2022
Westers totaal180Aantal2022
Niet-westers totaal215Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers75Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling11Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven64Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km113Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km66Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km138Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km60Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km47Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17830608Code2023
RegionaamSuyderveltNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17830608Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land39Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2291.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.836Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal923Aantal2023
Adressen met postcode914Aantal2023
Adressen met woonfunctie889Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom923Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom889Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen646Aantal2023
Panden676Aantal2023
Adressen met panden910Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19257Aantal2023
Panden 1925 tot 19503Aantal2023
Panden 1950 tot 19705Aantal2023
Panden 1970 tot 19809Aantal2023
Panden 1980 tot 1990860Aantal2023
Panden 1990 tot 200017Aantal2023
Panden 2000 tot 20103Aantal2023
Panden 2010 tot 20206Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal950Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine825Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof125Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.436Aantal2022
Motorfietsen85Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad890Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€330.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning71%Percentage2022
Percentage meergezinswoning29%Percentage2022
Percentage bewoond99%Percentage2022
Percentage onbewoond1%Percentage2022
Koopwoningen70%Percentage2022
Huurwoningen totaal30%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders1%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200099%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2022
Appartement253Aantal2023
Tussen of geschakelde woning411Aantal2023
Hoekwoning154Aantal2023
Tweeonder1kap28Aantal2023
Vrijstaande woning43Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.34Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Suydervelt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Suydervelt
Tabel met 923 adressen in de buurt Suydervelt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Suydervelt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Binnenroede1 t/m 282291KB t/m 2291KPWateringen19
Blauwveen1 t/m 92291NCWateringen9
Bontelrad2 t/m 162291MRWateringen8
Boog1 t/m 142291MGWateringen14
Bovendijk822291SCWateringen1
Buitenroede1 t/m 202291KC t/m 2291KDWateringen21
Dalveen1 t/m 282291NGWateringen28
Dorpskade23 t/m 592291HN t/m 2291HPWateringen12
Heulweg12 t/m 362291BX t/m 2291BZWateringen23
Hoogveen2 t/m 82291NHWateringen4
Kaapstander1 t/m 262291MDWateringen20
Kamrad1 t/m 132291MNWateringen13
Kantstijl1 t/m 422291LKWateringen42
Koningsspil1 t/m 492291MA t/m 2291MBWateringen38
Korbeel1 t/m 252291MCWateringen20
Korte Spruit1 t/m 262291LD t/m 2291LEWateringen16
Kroonwiel1 t/m 452291LGWateringen23
Kruilier1 t/m 362291MJ t/m 2291MKWateringen34
Kruisbalk1 t/m 262291MEWateringen18
Laagveen2 t/m 102291NEWateringen5
Lange Spruit1 t/m 992291KZ t/m 2291LZWateringen95
Moerbalk2 t/m 242291MPWateringen12
Molensteen1 t/m 92291KNWateringen5
Molenweer1 t/m 652291NPWateringen33
Mosveen1 t/m 752291NK t/m 2291NLWateringen50
Munnickenkade--Wateringen0
Penbalk1 t/m 132291MLWateringen7
Pensteen1 t/m 312291MSWateringen16
Randveen1 t/m 362291NMWateringen28
Rietveen2 t/m 602291NJWateringen30
Scheg1 t/m 142291MHWateringen14
Spantring1 t/m 652291LH t/m 2291LJWateringen33
Suyderveltpad--Wateringen0
Tempelbalk1 t/m 112291MTWateringen6
Voeghout--Wateringen0
Voorzoom2 t/m 242291MVWateringen12
Wiek1 t/m 332291KE t/m 2291KHWateringen23
Windmolen1 t/m 1822291KJ t/m 2291KXWateringen137
Windpeluw1 t/m 142291KL t/m 2291KMWateringen11
Woudveen1 t/m 652291ND t/m 2291NNWateringen43

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 40 openbare ruimtes en 923 adressen in de buurt Suydervelt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Suydervelt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Suydervelt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2291914
WoonkernWateringen923
WoonplaatsWateringen926
WijkWateringen926
GemeenteWestland926
ProvincieZuid-Holland926
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland923
LandNederland926

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Suydervelt ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Suydervelt dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Suydervelt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Suydervelt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven