Corona-statistieken gemeente Dinkelland

Informatie buurt Veldkamp en Borchert:

Informatie buurt Veldkamp en Borchert:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veldkamp en Borchert in de gemeente Dinkelland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veldkamp en Borchert in de gemeente Dinkelland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Veldkamp en Borchert, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Veldkamp en Borchert is met 65 inwoners afgenomen (afgerond is dat 3%): van 1.885 in 2013 tot 1.820 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Veldkamp en Borchert
Kaart van de wijk Denekamp met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Denekamp met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kloppendijk, 2: Janskamp, 3: Buitengebied Denekamp, 4: Sombeek, 5: Veldkamp en Borchert ...Toon meer... Kaart van de wijk Denekamp met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kloppendijk, 2: Janskamp, 3: Buitengebied Denekamp, 4: Sombeek, 5: Veldkamp en Borchert, 6: Diepengoor, 7: Centrum, 8: Dorper Es, 9: T Pierik, 10: Kerkeres, 11: Klokkenberg ...Toon minder...

Over buurt Veldkamp en Borchert

Buurt Veldkamp en Borchert heeft afgerond een totale oppervlakte van 50 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 975 adressen per km2. Er wonen 830 huishoudens in buurt Veldkamp en Borchert. Postcode 7591 is de meest voorkomende postcode in buurt Veldkamp en Borchert. Buurt Veldkamp en Borchert ligt binnen Wijk Denekamp in de gemeente Dinkelland.

Kenmerken van de 843 woningen in de buurt Veldkamp en Borchert
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Veldkamp en Borchert:

843 woningen & 918 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Veldkamp en Borchert (€213.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Veldkamp en Borchert voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 918 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Veldkamp en Borchert telt in totaal 918 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Veldkamp en Borchert.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

843 woningen & 918 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Veldkamp en Borchert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Dinkelland: Veldkamp en Borchert is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Veldkamp en Borchert is €22.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.600. Buurt Veldkamp en Borchert telt 1.600 inkomensontvangers op 1.820 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80 % procent van de huishoudens in buurt Veldkamp en Borchert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Dinkelland: Veldkamp en Borchert is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (95 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Veldkamp en Borchert.

Buurt Veldkamp en Borchert telt in totaal 95 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Veldkamp en Borchert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Veldkamp en Borchert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Dinkelland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Dinkelland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dinkelland. Met verschillende handige overzichten voor alle 57 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Veldkamp en Borchert. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Veldkamp en Borchert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Veldkamp en Borchert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Veldkamp en Borchert


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Veldkamp en Borchert. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Veldkamp en Borchert naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Veldkamp en Borchert: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Veldkamp en Borchert voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Veldkamp en Borchert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Veldkamp en Borchert.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Veldkamp en Borchert: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Veldkamp en Borchert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie15Aantal2019
G+I Handel en horeca20Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.820Aantal2020
Mannen955Aantal2020
Vrouwen865Aantal2020
0 tot 15 jaar225Aantal2020
15 tot 25 jaar210Aantal2020
25 tot 45 jaar345Aantal2020
45 tot 65 jaar485Aantal2020
65 jaar of ouder560Aantal2020
Ongehuwd715Aantal2020
Gehuwd885Aantal2020
Gescheiden90Aantal2020
Verweduwd125Aantal2020
Westers totaal195Aantal2020
Geboorte totaal10Aantal2019
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag400Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar690Aantal2019
Opleidingsniveau hoog260Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten135Aantal2019
Wmo-cliënten relatief74%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.430Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.560Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker84%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2016
Overgewicht54%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter51%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen12%percentage2016
Vrijwilligerswerk43%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal830Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens270Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen315Aantal2020
Huishoudens met kinderen250Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid3.674Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.600Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.300Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,50 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen36,90 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,00 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,80 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW530Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.555Aantal2020
Niet-westers totaal70Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers60Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,40Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,30Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand21,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Café afstand6,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand10,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand10,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand20,40Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand23,80Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand20,60Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand14,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17741014Code2020
RegionaamVeldkamp en BorchertNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode17741014Code2020
Oppervlakte totaal50Aantal hectaren2020
Oppervlakte land50Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode7591.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid975Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.050Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine895Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof155Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.121Aantal2020
Motorfietsen80Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad843Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€213.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning95%Percentage2019
Percentage meergezinswoning5%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen72%Percentage2019
Huurwoningen totaal28%Percentage2019
In bezit woningcorporatie25%Percentage2019
In bezit overige verhuurders3%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200098%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dinkelland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Veldkamp en Borchert

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Veldkamp en Borchert. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dinkelland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Anemoonstraat1 - 327591CHDenekamp
Anjerstraat1 - 337591CE - 7591CGDenekamp
Aronskelkstraat1 - 327591CC - 7591CDDenekamp
Asterstraat1 - 447591CA - 7591CBDenekamp
Begoniastraat2 - 287591CTDenekamp

Toon alle 32 rijen met adressen...