Corona-statistieken gemeente Hoorn

Informatie Zwaag - Buurt 30 02:

Informatie Zwaag - Buurt 30 02:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zwaag - Buurt 30 02 in de gemeente Hoorn! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Zwaag - Buurt 30 02 in de gemeente Hoorn!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 2,51% naar 1.020 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de Zwaag - Buurt 30 02. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de Zwaag - Buurt 30 02, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de Zwaag - Buurt 30 02 is met 25 personen toegenomen van 995 in 2013 tot 1.020 in 2021 (dat is 2,51%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Zwaag - Buurt 30 02
Kaart van de wijk Zwaag met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zwaag met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zwaag - Buurt 30 06, 2: Zwaag - Buurt 30 05, 3: Zwaag - Buurt 30 04, 4: Zwaag - Buurt 30 02, 5: Zwaag - Buurt 30 01, 6: Zwaag - Buurt 30 00.

Over de Zwaag - Buurt 30 02

Zwaag - Buurt 30 02 heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.443 adressen per km2. Er wonen 425 huishoudens in Zwaag - Buurt 30 02. Postcode 1689 is de meest voorkomende postcode in Zwaag - Buurt 30 02. Zwaag - Buurt 30 02 ligt binnen Wijk Zwaag in de gemeente Hoorn.

De naam van deze buurt veranderde van Buurt 30 02 in 2013 naar Zwaag - Buurt 30 02 in 2014.

Kenmerken van de 423 woningen in de Zwaag - Buurt 30 02
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

423 woningen & 433 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 20% naar €222.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Zwaag - Buurt 30 02. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de Zwaag - Buurt 30 02, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de Zwaag - Buurt 30 02 is met €37.000 toegenomen van €185.000 in 2013 tot €222.000 in 2020 (dat is 20%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 433 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Zwaag - Buurt 30 02 telt in totaal 433 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Zwaag - Buurt 30 02.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

423 woningen & 433 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Zwaag - Buurt 30 02.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zwaag (Zwaag - Buurt 30 02 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zwaag is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Zwaag - Buurt 30 02 is €22.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.500. Zwaag - Buurt 30 02 telt 800 inkomensontvangers op 1.020 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in Zwaag - Buurt 30 02 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zwaag (Zwaag - Buurt 30 02 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zwaag is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Zwaag - Buurt 30 02.

Zwaag - Buurt 30 02 telt in totaal 55 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Zwaag - Buurt 30 02


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Zwaag - Buurt 30 02


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hoorn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Stichting Cultureel Centrum Zwaag De Plataan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Stichting Cultureel Centrum Zwaag De Plataan bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Stichting Cultureel Centrum Zwaag De Plataan is uitgebracht. Er ligt binnen Zwaag - Buurt 30 02 geen stembureau. Stembureau Stichting Cultureel Centrum Zwaag De Plataan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Zwaag - Buurt 30 02 ligt. De gemeente Hoorn telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Zwaag - Buurt 30 02. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Zwaag - Buurt 30 02, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Zwaag - Buurt 30 02 is met 14 personen gestegen van 846 in 2013 tot 860 in 2021 (dat is 1,68%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Zwaag - Buurt 30 02: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Zwaag - Buurt 30 02.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Zwaag - Buurt 30 02. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Zwaag - Buurt 30 02


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Zwaag - Buurt 30 02. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Zwaag - Buurt 30 02, 2012 tot en met 2020.

In de Zwaag - Buurt 30 02 zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 291 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 291 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 282 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Zwaag - Buurt 30 02 49 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Zwaag - Buurt 30 02.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Zwaag - Buurt 30 02 voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Zwaag - Buurt 30 02 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Zwaag - Buurt 30 02.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Zwaag - Buurt 30 02: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Zwaag - Buurt 30 02 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.020Aantal2021
Mannen510Aantal2021
Vrouwen510Aantal2021
0 tot 15 jaar215Aantal2021
15 tot 25 jaar135Aantal2021
25 tot 45 jaar285Aantal2021
45 tot 65 jaar260Aantal2021
65 jaar of ouder135Aantal2021
Ongehuwd575Aantal2021
Gehuwd330Aantal2021
Gescheiden90Aantal2021
Verweduwd35Aantal2021
Westers totaal80Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.840Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag220Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar430Aantal2019
Opleidingsniveau hoog120Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2019
WMO cliënten70Aantal2019
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal425Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens140Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen105Aantal2021
Huishoudens met kinderen190Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers800Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.500Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.800Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,00%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,90%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen15,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW120Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon860Aantal2021
Niet-westers totaal80Aantal2021
Marokko30Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers30Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km79Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand15,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand3,40Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04053002Code2021
RegionaamZwaag - Buurt 30 02Naam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode04053002Code2021
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2021
Oppervlakte land21Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1689.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.443Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode431Aantal2021
Adressen totaal433Aantal2021
Panden386Aantal2021
Percelen304Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal445Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine385Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.119Aantal2020
Motorfietsen50Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad423Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning85%Percentage2020
Percentage meergezinswoning15%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen64%Percentage2020
Huurwoningen totaal36%Percentage2020
In bezit woningcorporatie30%Percentage2020
In bezit overige verhuurders5%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200091%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Zwaag - Buurt 30 02. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Zwaag - Buurt 30 02

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Zwaag - Buurt 30 02. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoorn.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Butterwoud1 - 1541689BS - 1689BZZwaag
Dorpsstraat204 - 2361689GH - 1689GJZwaag
Hoogewoud1 - 781689BC - 1689BEZwaag
Klaverwoud1 - 471689BJ - 1689BKZwaag
Koewijzend3 - 251689CHZwaag
Krommewoud1 - 471689BL - 1689BPZwaag
Munnikenwoud1 - 381689BA - 1689BBZwaag
Pastoor Nuijenstraat1 - 571689GMZwaag
Wijkpark Bangaerde1 - 21689BHZwaag