Statistieken gemeente Harlingen

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,6% naar 16.188 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Harlingen. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Harlingen is met 1.008 personen toegenomen van 15.180 in 1995 tot 16.188 in 2023 (dat is 6,6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Harlingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 38.767 hectare, waarvan 2.496 land en 36.271 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.092 adressen per km2. Er wonen 7.795 huishoudens in de gemeente Harlingen en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 3 wijken en 12 buurten.

De naam Harlingen wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Harlingen en voor de wijk Harlingen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Harlingen

Vlag van de gemeente Harlingen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Harlingen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Harlingen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijnaldum, 2: Midlum, 3: Harlingen.

Woningkenmerken
Er zijn 8.035 woningen in de gemeente Harlingen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Harlingen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 65% naar €238.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Harlingen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Harlingen, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Harlingen is met €94.000 toegenomen van €144.000 in 2005 tot €238.000 in 2023 (dat is 65%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Harlingen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Harlingen is €238.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 8.035 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 11 buurten (blauw). De gemeente Harlingen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Harlingen: er zijn 2.879 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Harlingen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 9.999 totaal in de gemeente Harlingen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Harlingen telt in totaal 9.999 adressen, met 9.983 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 98% van de adressen in gemeente Harlingen ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Harlingen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Harlingen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Harlingen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Harlingen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Harlingen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Harlingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Harlingen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Harlingen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Harlingen is met 269 personen toegenomen van 13.547 in 1996 tot 13.816 in 2022 (dat is 1,99%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Harlingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Harlingen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Harlingen in 2022 zijn Westers (1.289 inwoners) en Overig (524 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Harlingen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Harlingen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Harlingen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Harlingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Harlingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Harlingen zijn A (3.043 adressen) en C (1.697 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Harlingen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Harlingen: 3.043 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Harlingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Harlingen
Er waren 51 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Harlingen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Harlingen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Harlingen.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Harlingen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Harlingen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

34 stembureaus

Er zijn 34 stembureaus in de gemeente Harlingen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Harlingen
Opkomst: 78,7%
Verkiezingsuitslagen gemeente Harlingen
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Harlingen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.000) gemeente Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Harlingen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Midlum heeft met €33.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Harlingen. En buurt Plan-Zuid heeft met €21.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Harlingen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Harlingen is €25.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.100. Gemeente Harlingen telt 12.900 inkomensontvangers op 16.188 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,7% procent van de huishoudens in gemeente Harlingen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Harlingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Harlingen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Harlingen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Harlingen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Harlingen
Er zijn 174 elektrische auto’s in november 2023 in de gemeente Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Harlingen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 174 elektrische auto’s in de gemeente Harlingen. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Harlingen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.748 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Harlingen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Harlingen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.306 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Harlingen (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.812 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Harlingen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Harlingen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Harlingen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 594 misdrijven in de gemeente Harlingen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Harlingen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Harlingen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.586 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Voor 20% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 6.586 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente Harlingen 594 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Harlingen in 2022 zijn Horizontale fraude (79 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (66 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Harlingen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 22 misdrijven in de gemeente Harlingen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Harlingen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Harlingen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Harlingen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Harlingen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Harlingen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Harlingen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Harlingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Harlingen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Harlingen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Harlingen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Harlingen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Harlingen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Harlingen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Harlingen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Harlingen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Harlingen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Harlingen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Harlingen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Harlingen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Harlingen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Harlingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.950Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2023
B-F Nijverheid en energie375Aantal2023
G+I Handel en horeca370Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie210Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed105Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening360Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg260Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten195Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners16.188Aantal2023
Mannen8.115Aantal2023
Vrouwen8.073Aantal2023
0 tot 15 jaar2.290Aantal2023
15 tot 25 jaar1.790Aantal2023
25 tot 45 jaar3.231Aantal2023
45 tot 65 jaar4.586Aantal2023
65 jaar of ouder4.291Aantal2023
Ongehuwd7.308Aantal2023
Gehuwd6.294Aantal2023
Gescheiden1.568Aantal2023
Verweduwd1.018Aantal2023
Geboorte totaal109Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal227Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid649Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.600Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.460Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.600Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura410Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten1.435Aantal2021
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.868Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.733Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.338Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++246Aantal2023
Energielabels A++19Aantal2023
Energielabels A+23Aantal2023
Energielabels A3.043Aantal2023
Energielabels B1.172Aantal2023
Energielabels C1.697Aantal2023
Energielabels D657Aantal2023
Energielabels E199Aantal2023
Energielabels F526Aantal2023
Energielabels G1.015Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.795Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.134Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.416Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.245Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers12.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€51x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand470Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO580Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW3.920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland13.809Aantal2023
Herkomst Europa1.159Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.220Aantal2023
Geboren in Nederland13.809Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa544Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa649Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa676Aantal2023
Autochtoon13.816Aantal2022
Westers totaal1.289Aantal2022
Niet-westers totaal799Aantal2022
Marokko85Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname91Aantal2022
Turkije64Aantal2022
Overig niet-westers524Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal223Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven46Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting99Aantal2022
Verkeersovertredingen126Aantal2022
Vernieling71Aantal2022
Overige misdrijven26Aantal2022
Totaal misdrijven594Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand26,60Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand26,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand26,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0072Code2023
RegionaamHarlingenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00720000Code2023
Oppervlakte totaal38.767Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.496Aantal hectaren2023
Oppervlakte water36.271Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.092Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.999Aantal2023
Adressen met postcode9.939Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.331Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom9.811Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom188Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.170Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom161Aantal2023
Percelen6.256Aantal2023
Panden7.473Aantal2023
Adressen met panden9.903Aantal2023
Panden voor 170067Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.366Aantal2023
Panden 1900 tot 1925341Aantal2023
Panden 1925 tot 1950535Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.400Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.927Aantal2023
Panden 1980 tot 1990934Aantal2023
Panden 1990 tot 2000782Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.190Aantal2023
Panden 2010 tot 2020721Aantal2023
Panden 2020 en later640Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade41Aantal2022
Verkeersongevallen totaal51Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.643Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine5.690Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.840Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte302Aantal2022
Motorfietsen738Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.035Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€238.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2022
Percentage meergezinswoning23%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen56%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie32%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022
Appartement2.009Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.879Aantal2023
Hoekwoning1.471Aantal2023
Tweeonder1kap978Aantal2023
Vrijstaande woning994Aantal2023
Ligplaats16Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend80Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.652Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Harlingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Harlingen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Harlingen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 109 patiënten in de gemeente Harlingen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 28 november 2023, week 48 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Harlingen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Harlingen.

Gemiddeld overleden 3,68 personen per week in de gemeente Harlingen. Het aantal sterftes in de gemeente Harlingen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 46 (13 tot en met 19 november) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Harlingen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.950 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Harlingen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Harlingen zijn in totaal 1.950 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 19 wijken en buurten in gemeente Harlingen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Harlingen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Harlingen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities