Informatie gemeente Kampen:

Informatie gemeente Kampen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Kampen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Kampen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 69% naar 54.780 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Kampen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Kampen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Kampen is met 22.362 personen toegenomen van 32.418 in 1996 tot 54.780 in 2022 (dat is 69%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kampen
Kaart van de gemeente Kampen met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kampen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Grafhorst, 2: Kampen, 3: IJsselmuiden, 4: Verspreide huizen, 5: s-Heerenbroek, 6: Wilsum, 7: Zalk, 8: Kamperveen.

Over de gemeente Kampen

De gemeente Kampen is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Kampen heeft afgerond een totale oppervlakte van 16.179 hectare, waarvan 14.218 land en 1.961 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.476 adressen per km2. Er wonen 22.349 huishoudens in de gemeente Kampen en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 8 wijken en 35 buurten.

De naam Kampen wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Kampen en voor de wijk Kampen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 22.785 woningen in de gemeente Kampen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kampen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

22.785 woningen & 27.159 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 31% naar €234.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Kampen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Kampen, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Kampen is met €55.000 toegenomen van €179.000 in 2005 tot €234.000 in 2020 (dat is 31%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 27.159 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Kampen telt in totaal 27.159 adressen, met 27.045 verblijfsobjecten, 76 standplaatsen en 38 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Kampen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Kampen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

22.785 woningen & 27.159 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Kampen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Kampen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Kampen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 26.036 personen uit de gemeente Kampen positief op Corona getest, er zijn 198 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 64 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 25 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Kampen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Kampen.

Gemiddeld overleden 8,47 personen per week uit de gemeente Kampen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000) gemeente Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Kampen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Polder Dronthen heeft met €30.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Kampen. En buurt Flevowijk heeft met €19.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Kampen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Kampen is €24.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.400. Gemeente Kampen telt 42.100 inkomensontvangers op 54.780 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in gemeente Kampen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Kampen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Kampen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Kampen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Kampen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Kampen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Kampen. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Kampen, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Kampen is met 19.298 personen toegenomen van 29.541 in 1997 tot 48.839 in 2021 (dat is 65%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Kampen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Kampen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), het waterschap (2019) en de Provinciale Staten (2015) in de gemeente Kampen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Kampen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CU5.07419,66%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP3.63614,09%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.30512,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeente Belang Kampen3.20912,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Kampen Sociaal2.2578,75%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.2028,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.9377,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Kampen1.6526,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.5465,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA9903,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.15514,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.98314,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU4.80313,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.66010,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP3.65110,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.6857,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.1136,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.5694,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.3333,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.1483,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6892,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216882,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4151,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3721,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3611,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2230,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1070,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter810,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1730,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten570,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots510,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG320,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol270,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft230,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter220,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht210,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA190,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst150,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP110,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP5.82031,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.98916,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.11211,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.86310,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.5288,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.3137,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5472,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665252,87%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4412,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4022,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3722,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1810,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1270,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft530,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen250,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio200,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU5.09520,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP4.04116,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.80415,38%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.62514,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.80311,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.1328,62%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel1.8047,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.4315,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.92118,35%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
CU3.63317,00%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SGP3.21715,06%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
SP2.17310,17%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PVV1.8138,48%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
VVD1.6317,63%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdA1.4456,76%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
GroenLinks1.2946,06%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
D661.2015,62%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS4932,31%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
PvdD2951,38%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015
Lokaal Overijssel2521,18%Provinciale Staten verkiezingen, 18 maart 2015

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Kampen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Kampen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Kampen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Kampen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kampen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (4.595 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Kampen.

Gemeente Kampen telt in totaal 4.595 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Kampen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Kampen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Kampen, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Kampen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 15.897 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 15.897 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.461 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Kampen 1.779 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Kampen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Kampen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 52 wijken en buurten in gemeente Kampen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Kampen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Kampen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Kampen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Kampen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.595Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij405Aantal2020
B-F Nijverheid en energie955Aantal2020
G+I Handel en horeca990Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie310Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed450Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening915Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten570Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners54.780Aantal2022
Mannen27.255Aantal2021
Vrouwen27.219Aantal2021
0 tot 15 jaar10.358Aantal2021
15 tot 25 jaar7.135Aantal2021
25 tot 45 jaar13.783Aantal2021
45 tot 65 jaar13.756Aantal2021
65 jaar of ouder9.442Aantal2021
Ongehuwd24.943Aantal2021
Gehuwd23.945Aantal2021
Gescheiden3.172Aantal2021
Verweduwd2.414Aantal2021
Westers totaal2.357Aantal2021
Geboorte totaal637Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal476Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid383Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag12.060Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar18.490Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.450Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.450Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,90%Percentage2020
WMO cliënten2.720Aantal2020
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal22.349Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens7.136Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen6.579Aantal2021
Huishoudens met kinderen8.634Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers42.100Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen15,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen18,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,30%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€68x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand940Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.300Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW650Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.550Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon48.839Aantal2021
Niet-westers totaal3.278Aantal2021
Marokko43Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba248Aantal2021
Suriname145Aantal2021
Turkije977Aantal2021
Overig niet-westers1.865Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand16,10Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand17,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand15,00Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand17,30Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand14,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0166Code2021
RegionaamKampenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode01660000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal16.179Aantal hectaren2021
Oppervlakte land14.218Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1.961Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.476Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode27.159Aantal2021
Adressen totaal27.159Aantal2021
Panden21.253Aantal2021
Percelen18.413Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal23.540Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine18.560Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.980Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte166Aantal2020
Motorfietsen2.005Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.785Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€234.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning77%Percentage2020
Percentage meergezinswoning23%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen63%Percentage2021
Huurwoningen totaal37%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2020
In bezit overige verhuurders11%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200079%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kampen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Kampen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Kampen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kampen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!