Statistieken gemeente Pekela

Aantal inwoners per jaar
(afname van 5,3% naar 12.404 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Pekela. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Pekela is met 692 personen gedaald van 13.096 in 1995 tot 12.404 in 2023 (dat is 5,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Pekela

De gemeente Pekela is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Pekela heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.020 hectare, waarvan 4.904 land en 117 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 534 adressen per km2. Er wonen 5.673 huishoudens in de gemeente Pekela en de gemeente telt 2 woonplaatsen, 2 wijken en 5 buurten.

Vlag van de gemeente Pekela

Vlag van de gemeente Pekela

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Pekela
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Pekela met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 00, 2: Wijk 01.

Woningkenmerken
Er zijn 5.787 woningen in de gemeente Pekela.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Pekela in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 56% naar €194.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Pekela. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Pekela, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Pekela is met €70.000 toegenomen van €124.000 in 2005 tot €194.000 in 2023 (dat is 56%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Pekela.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Pekela is €194.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 5.787 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), 2 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 5 buurten (blauw). De gemeente Pekela wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Pekela: er zijn 2.153 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Pekela.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.613 totaal in de gemeente Pekela

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Pekela telt in totaal 6.613 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 95% van de adressen in gemeente Pekela ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Pekela
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Pekela. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Pekela. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Pekela

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Pekela. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Pekela


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Pekela bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Pekela


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Pekela. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Pekela, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Pekela is met 1.275 personen gedaald van 12.352 in 1996 tot 11.077 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Pekela naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Pekela
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Pekela in 2022 zijn Westers (687 inwoners) en Overig (285 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Pekela: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Pekela.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Pekela. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Pekela:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pekela. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Pekela zijn C (1.419 adressen) en G (1.157 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Pekela. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Pekela: 1.419 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Pekela bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Pekela
Er waren 52 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Pekela.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Pekela. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Pekela vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Pekela.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Pekela voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Pekela ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

12 stembureaus

Er zijn 12 stembureaus in de gemeente Pekela. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Pekela
Opkomst: 72,7%
Verkiezingsuitslagen gemeente Pekela
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Pekela.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.700) gemeente Pekela


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Pekela.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Oude Pekela heeft met €27.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Pekela. En buurt Oude Pekela heeft met €22.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Pekela.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Pekela is €22.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.500. Gemeente Pekela telt 9.900 inkomensontvangers op 12.404 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,2% procent van de huishoudens in gemeente Pekela heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Pekela


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Pekela is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Pekela is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Pekela. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Pekela
Er zijn 88 elektrische auto’s in november 2023 in de gemeente Pekela.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Pekela op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 88 elektrische auto’s in de gemeente Pekela. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Pekela die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.125 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Pekela in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Pekela geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.199 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Pekela (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.621 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Pekela in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Pekela geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Pekela. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 347 misdrijven in de gemeente Pekela geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Pekela, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Pekela zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.419 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Voor 13% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.419 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente Pekela 347 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Pekela in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (51 delicten) en Horizontale fraude (45 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Pekela.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 28 misdrijven in de gemeente Pekela geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Pekela met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Pekela over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Pekela.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Pekela.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Pekela.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Pekela. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Pekela.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Pekela.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Pekela genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Pekela.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Pekela.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Pekela. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pekela geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pekela heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pekela voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pekela heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pekela heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pekela heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Pekela voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Pekela heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Pekela doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Pekela. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Pekela is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Pekela voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal920Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2023
B-F Nijverheid en energie180Aantal2023
G+I Handel en horeca220Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.404Aantal2023
Mannen6.232Aantal2023
Vrouwen6.172Aantal2023
0 tot 15 jaar1.884Aantal2023
15 tot 25 jaar1.348Aantal2023
25 tot 45 jaar2.701Aantal2023
45 tot 65 jaar3.573Aantal2023
65 jaar of ouder2.898Aantal2023
Ongehuwd5.467Aantal2023
Gehuwd5.045Aantal2023
Gescheiden1.072Aantal2023
Verweduwd820Aantal2023
Geboorte totaal101Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal165Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid253Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.300Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.660Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.160Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura355Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten1.265Aantal2021
WMO cliënten relatief104Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.770Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.570Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.740Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.690Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.910Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief3.308Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.536Aantal2023
Energielabels Onbepaald599Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++15Aantal2023
Energielabels A+++21Aantal2023
Energielabels A++9Aantal2023
Energielabels A+9Aantal2023
Energielabels A686Aantal2023
Energielabels B902Aantal2023
Energielabels C1.419Aantal2023
Energielabels D685Aantal2023
Energielabels E414Aantal2023
Energielabels F527Aantal2023
Energielabels G1.157Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht36%percentage2020
Overgewicht64%percentage2020
Ernstig overgewicht25%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters33%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2020
Lopen naar school of werk15%percentage2020
Fietsen naar school of werk24%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.673Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.966Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.815Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.892Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers9.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen9,8%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€39x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand390Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO920Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.600Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.939Aantal2023
Herkomst Europa858Aantal2023
Herkomst buiten Europa607Aantal2023
Geboren in Nederland10.939Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa374Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa212Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa484Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa395Aantal2023
Autochtoon11.077Aantal2022
Westers totaal687Aantal2022
Niet-westers totaal432Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba57Aantal2022
Suriname41Aantal2022
Turkije44Aantal2022
Overig niet-westers285Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal91Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven40Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting63Aantal2022
Verkeersovertredingen73Aantal2022
Vernieling58Aantal2022
Overige misdrijven19Aantal2022
Totaal misdrijven347Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand35,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand37,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,60Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand36Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0765Code2023
RegionaamPekelaNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07650000Code2023
Oppervlakte totaal5.020Aantal hectaren2023
Oppervlakte land4.904Aantal hectaren2023
Oppervlakte water117Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid534Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.613Aantal2023
Adressen met postcode6.443Aantal2023
Adressen met woonfunctie5.857Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.294Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom319Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.630Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom227Aantal2023
Panden5.830Aantal2023
Percelen4.649Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900123Aantal2023
Panden 1900 tot 1925919Aantal2023
Panden 1925 tot 1950813Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.334Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.194Aantal2023
Panden 1980 tot 1990699Aantal2023
Panden 1990 tot 2000721Aantal2023
Panden 2000 tot 2010427Aantal2023
Panden 2010 tot 202099Aantal2023
Panden 2020 en later110Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade40Aantal2021
Verkeersongevallen totaal52Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.013Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine5.745Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.285Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte143Aantal2022
Motorfietsen770Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.787Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€194.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2022
Percentage meergezinswoning12%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie25%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200091%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2022
Appartement713Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.090Aantal2023
Hoekwoning847Aantal2023
Tweeonder1kap1.054Aantal2023
Vrijstaande woning2.153Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend16Aantal2023
Woningtype n.v.t.756Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Pekela. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Pekela
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Pekela: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 98 patiënten in de gemeente Pekela met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 21 november 2023, week 47 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Pekela
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Pekela.

Gemiddeld overleden 2,63 personen per week in de gemeente Pekela. Het aantal sterftes in de gemeente Pekela is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 45 (6 tot en met 12 november) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Pekela: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Pekela (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Pekela zijn in totaal 920 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 920 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 925 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 10 wijken en buurten in gemeente Pekela. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Pekela als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Pekela als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities