Statistieken gemeente Vlieland

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Vlieland. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Vlieland. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 5 gebieden Vlieland / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 4,64% naar 1.195 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Vlieland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Vlieland, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Vlieland is met 53 personen toegenomen van 1.142 in 1996 tot 1.195 in 2022 (dat is 4,64%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Vlieland
Kaart van de gemeente Vlieland met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vlieland met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oost-Vlieland, 2: Verspreide huizen Vlieland.

Over de gemeente Vlieland

De gemeente Vlieland is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Vlieland heeft afgerond een totale oppervlakte van 31.580 hectare, waarvan 4.184 land en 27.396 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 212 adressen per km2. Er wonen 692 huishoudens in de gemeente Vlieland en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 2 buurten.

De naam Vlieland wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Vlieland. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Vlieland

Vlag van de gemeente Vlieland

Kenmerken van de 603 woningen in de gemeente Vlieland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlieland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

603 woningen & 1.413 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 44% naar €307.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Vlieland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vlieland, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vlieland is met €94.000 toegenomen van €213.000 in 2005 tot €307.000 in 2021 (dat is 44%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 1.413 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Vlieland telt in totaal 1.413 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Vlieland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Vlieland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

603 woningen & 1.413 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Vlieland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Vlieland
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Vlieland: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 439 personen uit de gemeente Vlieland positief op Corona getest, er zijn 3 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 2 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Vlieland
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Vlieland.

Gemiddeld overleden 0,18 personen per week uit de gemeente Vlieland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 30 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300) gemeente Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Vlieland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Oost-Vlieland heeft met €27.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vlieland. En buurt Oost-Vlieland heeft met €27.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vlieland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Vlieland is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.900. Gemeente Vlieland telt 1.000 inkomensontvangers op 1.195 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,20% procent van de huishoudens in gemeente Vlieland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Vlieland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Vlieland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Vlieland voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Vlieland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Vlieland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Vlieland. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Vlieland, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Vlieland is met 79 personen afgenomen van 1.076 in 1997 tot 997 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Vlieland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Vlieland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Vlieland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Vlieland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Lijst Fier25338,63%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
NLV18728,55%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Algemeen Belang Vlieland14121,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenWit7411,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD24826,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6618819,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA677,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV666,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP656,81%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA646,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks545,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD525,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD323,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA21313,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt293,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU151,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS111,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB60,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ160,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje60,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots50,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG30,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter30,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter20,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten10,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA12823,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD11020,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7413,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665710,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD488,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA346,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD274,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS224,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV132,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP122,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt122,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP81,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen10,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft10,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio10,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK00,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD11825,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6113,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD5812,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4610,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D66347,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA265,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD224,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP183,96%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS173,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV173,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP132,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân112,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU81,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân61,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK00,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9421,81%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk8619,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA8219,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger399,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD399,05%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA327,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS317,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP225,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU61,39%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Vlieland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Vlieland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Vlieland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Vlieland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlieland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Vlieland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Vlieland zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Vlieland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Vlieland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Vlieland, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Vlieland zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 698 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 698 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 685 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 0,85% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 698 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Vlieland 79 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Vlieland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Vlieland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Vlieland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Vlieland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 5 wijken en buurten in gemeente Vlieland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Deze informatie is voor Vlieland helaas niet beschikbaar. Daarom wordt hier de informatie voor de provincie Friesland getoond. Hierbij is iedere buurt in Friesland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Deze informatie is voor Vlieland helaas niet beschikbaar. Daarom wordt hier de informatie voor de provincie Friesland getoond. Hierbij is iedere buurt in Friesland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Vlieland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Vlieland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie30Aantal2021
G+I Handel en horeca75Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.195Aantal2022
Mannen589Aantal2022
Vrouwen606Aantal2022
0 tot 15 jaar105Aantal2022
15 tot 25 jaar180Aantal2022
25 tot 45 jaar288Aantal2022
45 tot 65 jaar391Aantal2022
65 jaar of ouder231Aantal2022
Ongehuwd613Aantal2022
Gehuwd439Aantal2022
Gescheiden93Aantal2022
Verweduwd50Aantal2022
Westers totaal171Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal11Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid31Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag250Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar490Aantal2020
Opleidingsniveau hoog270Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,60%Percentage2020
WMO cliënten70Aantal2020
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker17%percentage2020
Overmatige drinker12%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker31%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn72%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk76%percentage2020
Lopen naar school of werk40%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk38%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal692Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens385Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen180Aantal2021
Huishoudens met kinderen127Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2020
Percentage werknemers77%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen51,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€21x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW200Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon997Aantal2021
Niet-westers totaal26Aantal2021
Marokko2Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba4Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers20Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand61,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand36,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand61,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand19,10Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km11,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand35,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand34,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand20,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand35,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand34,00Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand60,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand58,80Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand61Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand41,30Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km2Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0096Code2021
RegionaamVlielandNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode00960000Code2021
Oppervlakte totaal31.580Aantal hectaren2022
Oppervlakte land4.184Aantal hectaren2022
Oppervlakte water27.396Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid212Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.369Aantal2021
Adressen totaal1.398Aantal2021
Panden1.014Aantal2021
Percelen783Aantal2021
Diefstal35Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting15Aantal2021
Verkeersovertredingen1Aantal2021
Vernieling12Aantal2021
Overige misdrijven2Aantal2021
Totaal misdrijven79Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal430Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine365Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte11Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad603Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€307.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning74%Percentage2021
Percentage meergezinswoning26%Percentage2021
Percentage bewoond85%Percentage2021
Percentage onbewoond15%Percentage2021
Koopwoningen39%Percentage2021
Huurwoningen totaal60%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders26%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlieland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Vlieland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Vlieland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlieland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!