Corona-statistieken gemeente Schiedam

Informatie wijk Oost:

Informatie wijk Oost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Oost in de gemeente Schiedam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Oost in de gemeente Schiedam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 11.115 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de wijk Oost, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de wijk Oost is met 11.115 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Oost
Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wetenschappersbuurt, 2: Stationsbuurt, 3: Singelkwartier, 4: Stadserf, 5: Newtonbuurt, 6: Natuurkundigenbuurt, 7: Rotterdamsedijk.

Over wijk Oost

Wijk Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 86 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.384 adressen per km2. Er wonen 5.850 huishoudens in wijk Oost. Wijk Oost is een wijk in de gemeente Schiedam.

Kenmerken van de 5.311 woningen in de wijk Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Oost:

5.311 woningen & 5.800 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 8% naar €128.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Oost, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Oost is met €10.000 toegenomen van €118.000 in 2013 tot €128.000 in 2019 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 5.800 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Oost telt in totaal 5.800 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Oost.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.311 woningen & 5.800 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Oost, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Oost is met 1.054 personen afgenomen van 5.124 in 2013 tot 4.070 in 2020 (dat is 21%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Schiedam: wijk Oost is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Oost is €21.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.400. Wijk Oost telt 8.400 inkomensontvangers op 11.115 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,40% procent van de huishoudens in wijk Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Schiedam: wijk Oost is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (980 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Oost.

Wijk Oost telt in totaal 980 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Schiedam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Schiedam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Schiedam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schiedam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sportzaal Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sportzaal Oost bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sportzaal Oost is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de wijk Oost. Stembureau Sportzaal Oost is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Oost ligt. De gemeente Schiedam telde bij deze verkiezingen in totaal 25 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Schiedam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Schiedam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Oost. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Oost, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Oost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 8.881 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.881 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.659 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Oost 899 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Oost voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal980Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2020
B-F Nijverheid en energie355Aantal2020
G+I Handel en horeca130Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.115Aantal2020
Mannen5.855Aantal2020
Vrouwen5.260Aantal2020
0 tot 15 jaar1.680Aantal2020
15 tot 25 jaar1.530Aantal2020
25 tot 45 jaar4.000Aantal2020
45 tot 65 jaar2.710Aantal2020
65 jaar of ouder1.200Aantal2020
Ongehuwd6.905Aantal2020
Gehuwd2.925Aantal2020
Gescheiden970Aantal2020
Verweduwd320Aantal2020
Westers totaal2.935Aantal2020
Geboorte totaal135Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal70Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid12.887Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag3.120Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.820Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.010Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg5%Percentage2019
Wmo-cliënten530Aantal2019
Wmo-cliënten relatief49Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.530Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker70%percentage2016
Zware drinker10%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2016
Overgewicht53%percentage2016
Obesitas18%percentage2016
Roker32%percentage2016
Sporter40%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2016
Moeite met rondkomen32%percentage2016
Vrijwilligerswerk19%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening36%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking9%percentage2016
Mobiliteitsbeperking13%percentage2016
Minstens één beperking20%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.850Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.965Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.235Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.655Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers8.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.400Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar24,60%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen53,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen8,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen11,10%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO390Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW290Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.070Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.070Aantal2020
Niet-westers totaal4.110Aantal2020
Marokko345Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba310Aantal2020
Suriname725Aantal2020
Turkije1.055Aantal2020
Overig niet-westers1.670Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km43Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km63Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km35Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km151Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km332Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km19Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km79Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km206Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km21Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km99Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km274Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km22Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km87Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km256Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km25,70Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km65Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km109Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km116Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km40Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km88Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km52Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km29Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand9,20Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK060601Code2020
RegionaamOostNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode06060100Code2020
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners11Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal86Aantal hectaren2020
Oppervlakte land86Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid4.384Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode5.785Aantal2021
Adressen totaal5.800Aantal2021
Panden2.130Aantal2021
Percelen1.781Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.420Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.840Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof585Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.967Aantal2020
Motorfietsen215Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.311Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€128.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning15%Percentage2020
Percentage meergezinswoning85%Percentage2020
Percentage bewoond92%Percentage2020
Percentage onbewoond8%Percentage2020
Koopwoningen45%Percentage2020
Huurwoningen totaal55%Percentage2020
In bezit woningcorporatie22%Percentage2020
In bezit overige verhuurders32%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200094%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!