Statistieken buurt Brinkhorst

Aantal inwoners per jaar
(kleine afname van 3,88% naar 2.975 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Brinkhorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Brinkhorst is met 120 personen afgenomen van 3.095 in 2013 tot 2.975 in 2023 (dat is 3,88%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Brinkhorst

Buurt Brinkhorst heeft afgerond een totale oppervlakte van 58 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.266 adressen per km2. Er wonen 1.555 huishoudens in de buurt Brinkhorst. Postcode 7311 is de meest voorkomende postcode in de buurt Brinkhorst. De buurt Brinkhorst ligt binnen West in de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brinkhorst
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Berg en Bos, 2: Sprengenweg-Noord, 3: Sprengenbos, 4: Park Berg en Bos, 5: Brinkhorst, 6: Driehuizen, 7: Orden.

Woningkenmerken
Er zijn 1.506 woningen in de buurt Brinkhorst.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 34% naar €284.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Brinkhorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Brinkhorst, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Brinkhorst is met €72.000 gestegen van €212.000 in 2013 tot €284.000 in 2022 (dat is 34%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Brinkhorst met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Brinkhorst is €284.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.506 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk West (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Brinkhorst wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Brinkhorst: er zijn 561 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Brinkhorst.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.729 totaal in de buurt Brinkhorst

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Brinkhorst telt in totaal 1.729 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Brinkhorst liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Brinkhorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Brinkhorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Brinkhorst

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Brinkhorst. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Brinkhorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Brinkhorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Brinkhorst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Brinkhorst, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Brinkhorst is met 234 personen afgenomen van 2.724 in 2013 tot 2.490 in 2022 (dat is 8,6%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Brinkhorst
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Brinkhorst in 2022 zijn Westers (270 inwoners) en Overig (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Brinkhorst: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Brinkhorst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Brinkhorst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Brinkhorst zijn G (501 adressen) en C (395 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Brinkhorst. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Brinkhorst: 501 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Brinkhorst
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Brinkhorst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Brinkhorst. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Brinkhorst vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Brinkhorst.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Brinkhorst voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brinkhorst ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Duivensportcentrum in Apeldoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Duivensportcentrum in Apeldoorn is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Brinkhorst. Stembureau Duivensportcentrum in Apeldoorn is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Brinkhorst ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Duivensportcentrum in Apeldoorn bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Duivensportcentrum in Apeldoorn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Brinkhorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (Brinkhorst is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Brinkhorst is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Brinkhorst telt 2.500 inkomensontvangers op 2.975 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,5% procent van de huishoudens in buurt Brinkhorst heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk West (Brinkhorst is rood, andere buurten zijn blauw en wijk West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (405 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Brinkhorst (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Brinkhorst zijn in totaal 405 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Brinkhorst. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Brinkhorst
Er zijn 27 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Brinkhorst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Brinkhorst op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 27 elektrische auto’s in de buurt Brinkhorst. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Brinkhorst die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.162 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Brinkhorst in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Brinkhorst geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.461 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Brinkhorst (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.070 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Brinkhorst in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Brinkhorst geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Brinkhorst. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 162 misdrijven in de buurt Brinkhorst geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Brinkhorst, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Brinkhorst zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.634 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Brinkhorst 162 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Brinkhorst in 2022 zijn Onder invloed (weg) (36 delicten) en Winkeldiefstal (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Brinkhorst.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 19 misdrijven in de buurt Brinkhorst geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Brinkhorst met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Brinkhorst over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,17 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Brinkhorst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Brinkhorst.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Brinkhorst. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Brinkhorst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Brinkhorst.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Brinkhorst genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Brinkhorst.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Brinkhorst.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Brinkhorst. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brinkhorst geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brinkhorst heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brinkhorst voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brinkhorst heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brinkhorst heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brinkhorst heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brinkhorst voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Brinkhorst heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Brinkhorst doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Brinkhorst. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Brinkhorst is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brinkhorst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal405Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie40Aantal2022
G+I Handel en horeca65Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.975Aantal2023
Mannen1.515Aantal2023
Vrouwen1.455Aantal2023
0 tot 15 jaar355Aantal2023
15 tot 25 jaar350Aantal2023
25 tot 45 jaar690Aantal2023
45 tot 65 jaar895Aantal2023
65 jaar of ouder680Aantal2023
Ongehuwd1.405Aantal2023
Gehuwd1.115Aantal2023
Gescheiden285Aantal2023
Verweduwd170Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.155Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag550Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar910Aantal2021
Opleidingsniveau hoog910Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,1%Percentage2021
WMO cliënten240Aantal2021
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.710Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief979Aantal2023
Energielabels Voorlopig554Aantal2023
Energielabels Onbepaald129Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A172Aantal2023
Energielabels B124Aantal2023
Energielabels C395Aantal2023
Energielabels D178Aantal2023
Energielabels E55Aantal2023
Energielabels F106Aantal2023
Energielabels G501Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.555Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens715Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen455Aantal2023
Huishoudens met kinderen390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8,2%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€101x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW610Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.435Aantal2023
Herkomst Europa150Aantal2023
Herkomst buiten Europa385Aantal2023
Geboren in Nederland2.435Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Autochtoon2.490Aantal2022
Westers totaal270Aantal2022
Niet-westers totaal220Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal60Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting21Aantal2022
Verkeersovertredingen47Aantal2022
Vernieling7Aantal2022
Overige misdrijven16Aantal2022
Totaal misdrijven162Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km67Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km76Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km111Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km128Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02000201Code2023
RegionaamBrinkhorstNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02000201Code2023
Oppervlakte totaal58Aantal hectaren2023
Oppervlakte land58Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode7311.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.266Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.729Aantal2023
Adressen met postcode1.662Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.607Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.729Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.607Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.095Aantal2023
Panden1.173Aantal2023
Adressen met panden1.657Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190025Aantal2023
Panden 1900 tot 1925426Aantal2023
Panden 1925 tot 1950290Aantal2023
Panden 1950 tot 1970132Aantal2023
Panden 1970 tot 19808Aantal2023
Panden 1980 tot 1990606Aantal2023
Panden 1990 tot 200093Aantal2023
Panden 2000 tot 201025Aantal2023
Panden 2010 tot 202046Aantal2023
Panden 2020 en later6Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.435Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.205Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof230Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.474Aantal2022
Motorfietsen155Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.506Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning69%Percentage2022
Percentage meergezinswoning31%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen63%Percentage2022
Huurwoningen totaal37%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022
Appartement561Aantal2023
Tussen of geschakelde woning161Aantal2023
Hoekwoning101Aantal2023
Tweeonder1kap316Aantal2023
Vrijstaande woning468Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.122Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Brinkhorst: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Brinkhorst
Tabel met 1.729 adressen in de buurt Brinkhorst.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brinkhorst. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aletta Jacobsstraat8 t/m 267311TLApeldoorn11
Apollolaan1 t/m 297311EX t/m 7311EZApeldoorn31
Arbeidstraat2 t/m 757311CS t/m 7311CTApeldoorn66
Asselsestraat87 t/m 1847311EE t/m 7311EWApeldoorn109
Badhuisweg457311BWApeldoorn1
Bartelsweg1 t/m 937311DG t/m 7311DMApeldoorn98
Brinkhorstweg1 t/m 417311GJ t/m 7311GKApeldoorn90
Elsweg5 t/m 757311GS t/m 7311GXApeldoorn62
Fabriekstraat2 t/m 657311GL t/m 7311GPApeldoorn58
Groenedwarsweg1 t/m 47311DEApeldoorn4
Groeneweg1 t/m 787311DA t/m 7311DDApeldoorn74
Groenewoud5 t/m 277311NCApeldoorn12
Hamelweg6 t/m 377311EA t/m 7311EBApeldoorn31
Handelstraat1 t/m 1917311CH t/m 7311CKApeldoorn191
Hoogstraat32 t/m 787311CV t/m 7311CZApeldoorn28
Ietje Kooistraweg3 t/m 867311GZApeldoorn49
Industriestraat2 t/m 157311CMApeldoorn8
Jagersweg1 t/m 547311DP t/m 7311DSApeldoorn50
Jo de Grootstraat3 t/m 307311GN t/m 7311GPApeldoorn23
Klompstraat1 t/m 1297311CP t/m 7311CRApeldoorn75
Nijverheidstraat1 t/m 277311CNApeldoorn15
Prins Willem-Alexanderlaan416 t/m 7297311ST t/m 7311SZApeldoorn16
Prinses Beatrixlaan21 t/m 3017312AA t/m 7314KPApeldoorn48
Ramweg1 t/m 157311DNApeldoorn10
Ritbroekdwarsstraat1 t/m 97311GAApeldoorn8
Ritbroekstraat1 t/m 737311GB t/m 7311GEApeldoorn62
Schotweg3 t/m 487311DT t/m 7311DWApeldoorn41
Sprengenweg7 t/m 797314EN t/m 7314ERApeldoorn53
Textielweg1 t/m 387311GD t/m 7311GHApeldoorn39
Torenstraat1 t/m 387311DX t/m 7311DZApeldoorn30
Tuindwarsstraat12 t/m 267311HAApeldoorn13
Vosselmanstraat12 t/m 2567311CLApeldoorn123
Waterloseweg3 t/m 997311JG t/m 7311JKApeldoorn46
Weverstraat1 t/m 87311GRApeldoorn7
Wilhelmina Druckerstraat2 t/m 3167311TH t/m 7311TKApeldoorn147

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 35 openbare ruimtes en 1.729 adressen in de buurt Brinkhorst. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Brinkhorst. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Brinkhorst ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek73111576
Postcode numeriek731218
Postcode numeriek731468
WoonkernApeldoorn1729
WoonplaatsApeldoorn1729
WijkWest1729
GemeenteApeldoorn1729
StadsdeelNoordwest1729
ProvincieGelderland1729
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe1729
LandNederland1729

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Brinkhorst ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Brinkhorst dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Brinkhorst ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Brinkhorst en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven