Statistieken buurt Elsrijk West

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Elsrijk West in de gemeente Amstelveen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Elsrijk West in de gemeente Amstelveen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 63 gebieden Amstelveen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 17% naar 3.420 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Elsrijk West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Elsrijk West, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Elsrijk West is met 508 personen gestegen van 2.912 in 2013 tot 3.420 in 2022 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Elsrijk West
Kaart van de wijk Elsrijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Elsrijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vredeveldbuurt, 2: Kruiskerkbuurt, 3: Elsrijk Oost, 4: Elsrijk West.

Over de buurt Elsrijk West

Buurt Elsrijk West heeft afgerond een totale oppervlakte van 49 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.797 adressen per km2. Er wonen 1.330 huishoudens in buurt Elsrijk West. Postcode 1181 is de meest voorkomende postcode in buurt Elsrijk West. Buurt Elsrijk West ligt binnen Wijk Elsrijk in de gemeente Amstelveen.

De gegevens van de buurt Elsrijk West voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.357 woningen in de buurt Elsrijk West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amstelveen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.357 woningen & 1.539 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 65% naar €697.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Elsrijk West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Elsrijk West, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Elsrijk West is met €274.554 toegenomen van €422.445 in 2013 tot €697.000 in 2021 (dat is 65%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.539 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Elsrijk West telt in totaal 1.539 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Elsrijk West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Elsrijk West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.357 woningen & 1.539 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau OBS Piet Hein school

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in OBS Piet Hein school is uitgebracht. OBS Piet Hein school was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Elsrijk West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau OBS Piet Hein school bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 12 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Elsrijk West stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Amstelveen telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amstelveen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amstelveen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€52.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Elsrijk West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Elsrijk (Elsrijk West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Elsrijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Elsrijk West is €52.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €65.600. Buurt Elsrijk West telt 2.400 inkomensontvangers op 3.420 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,80% procent van de huishoudens in buurt Elsrijk West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Elsrijk (Elsrijk West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Elsrijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Elsrijk West (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Elsrijk West zijn in totaal 475 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Elsrijk West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amstelveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Elsrijk West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Amstelveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amstelveen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amstelveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Elsrijk West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Elsrijk West, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Elsrijk West is met 147 personen toegenomen van 1.998 in 2013 tot 2.145 in 2022 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Elsrijk West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Elsrijk West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Elsrijk West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Elsrijk West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Elsrijk West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Elsrijk West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Elsrijk West, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Elsrijk West zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.410 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.410 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.390 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Elsrijk West 144 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Elsrijk West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Elsrijk West voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Elsrijk West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Elsrijk West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Elsrijk West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Elsrijk West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal475Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca35Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening185Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.420Aantal2022
Mannen1.660Aantal2022
Vrouwen1.760Aantal2022
0 tot 15 jaar815Aantal2022
15 tot 25 jaar395Aantal2022
25 tot 45 jaar660Aantal2022
45 tot 65 jaar1.015Aantal2022
65 jaar of ouder535Aantal2022
Ongehuwd1.745Aantal2022
Gehuwd1.355Aantal2022
Gescheiden225Aantal2022
Verweduwd95Aantal2022
Westers totaal685Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.924,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag340Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar740Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.290Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,70%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.700Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2014
Energielabels Definitief744Aantal2022
Energielabels Voorlopig621Aantal2022
Energielabels Onbepaald161Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+4Aantal2022
Energielabels A93Aantal2022
Energielabels B39Aantal2022
Energielabels C113Aantal2022
Energielabels D113Aantal2022
Energielabels E352Aantal2022
Energielabels F398Aantal2022
Energielabels G252Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht59%percentage2020
Overgewicht39%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters64%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.330Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens360Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen320Aantal2022
Huishoudens met kinderen655Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers75%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 25%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€65.600Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€52.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen27,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen45,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar56,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen20,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen51,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,20%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€444x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW470Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.145Aantal2022
Niet-westers totaal590Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers480Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km65Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km140Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km83Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km88Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km202Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km21,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km399Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km512Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km72Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km61Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km45Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km43Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,16Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,16Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,54Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,27Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,25Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,27Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,73Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,44Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,73Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km43Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km60Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km42Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03620301Code2022
RegionaamElsrijk WestNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03620301Code2022
Oppervlakte totaal49Aantal hectaren2022
Oppervlakte land49Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1181.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.797Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.526Aantal2022
Adressen totaal1.539Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.357Aantal2022
Panden1.317Aantal2022
Percelen1.126Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 192561Aantal2022
Panden 1925 tot 1950769Aantal2022
Panden 1950 tot 1970648Aantal2022
Panden 1970 tot 19807Aantal2022
Panden 1980 tot 19907Aantal2022
Panden 1990 tot 20005Aantal2022
Panden 2000 tot 20104Aantal2022
Panden 2010 en later6Aantal2020
Panden 2010 tot 20206Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal76Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting24Aantal2021
Verkeersovertredingen17Aantal2021
Vernieling7Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven144Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.425Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.195Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof225Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.908Aantal2020
Motorfietsen70Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.357Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€697.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning82%Percentage2021
Percentage meergezinswoning18%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen72%Percentage2021
Huurwoningen totaal28%Percentage2021
In bezit woningcorporatie11%Percentage2021
In bezit overige verhuurders17%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200099%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amstelveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Elsrijk West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Elsrijk West

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Elsrijk West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amstelveen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bergenvaarderstraat1 - 291181SJAmstelveen
Bors van Waverenstraat11 - 891181SK - 1181SNAmstelveen
Charlotte van Montpensierlaan1 - 651181RN - 1181RRAmstelveen
Cort van der Lindenplantsoen1 - 141181XPAmstelveen
De Savornin Lohmanlaan1 - 511181XL - 1181XMAmstelveen

Toon alle 29 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Elsrijk West voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Amstelveen bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Elsrijk West. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Elsrijk West danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU03620301100,00%100,00%BU03620301Elsrijk WestAmstelveen
2020-2021BU03620301100,00%100,00%BU03620301Elsrijk WestAmstelveen
2019-2020BU03620301100,00%100,00%BU03620301Elsrijk WestAmstelveen
2018-2019BU03620301100,00%100,00%BU03620301Elsrijk WestAmstelveen
2017-2018BU03620301100,00%100,00%BU03620301Elsrijk WestAmstelveen
2016-2017BU0362030169,62%50,14%BU03620003Elsrijk-WestAmstelveen
2016-2017BU0362030130,38%16,92%BU03620005StadshartAmstelveen
2015-2016BU03620003100,00%100,00%BU03620003Elsrijk-WestAmstelveen
2015-2016BU03620005100,00%100,00%BU03620005StadshartAmstelveen
2014-2015BU03620003100,00%100,00%BU03620003Elsrijk-WestAmstelveen
2014-2015BU03620005100,00%100,00%BU03620005StadshartAmstelveen
2013-2014BU03620003100,00%100,00%BU03620003Elsrijk-WestAmstelveen
2013-2014BU03620005100,00%100,00%BU03620005StadshartAmstelveen

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Amstelveen):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Amstelveen eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.