Statistieken buurt Heeg

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,71% naar 2.080 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Heeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Heeg is met 35 personen gestegen van 2.045 in 2013 tot 2.080 in 2023 (dat is 1,71%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Heeg

Buurt Heeg heeft afgerond een totale oppervlakte van 165 hectare, waarvan 135 land en 29 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 389 adressen per km2. Er wonen 885 huishoudens in de buurt Heeg. Postcode 8621 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heeg. De buurt Heeg ligt binnen Zuid IJlst in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De naam Heeg wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Heeg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heeg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuid IJlst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Jutrijp, 2: Jutrijp, 3: Verspreide huizen Hommerts, 4: Hommerts, 5: Verspreide huizen Heeg, 6: Heeg.

Woningkenmerken
Er zijn 1.019 woningen in de buurt Heeg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 33% naar €264.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Heeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Heeg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heeg is met €65.000 toegenomen van €199.000 in 2013 tot €264.000 in 2022 (dat is 33%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Heeg met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heeg is €264.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.019 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Súdwest-Fryslân (geel), 83 woonplaatsen (groen), wijk Zuid IJlst (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Heeg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Heeg: er zijn 285 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Heeg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.306 totaal in de buurt Heeg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Heeg telt in totaal 1.306 adressen, met 1.301 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in buurt Heeg ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Súdwest-Fryslân
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Heeg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Heeg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Heeg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Heeg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Heeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Heeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Heeg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Heeg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Heeg is met 137 personen gedaald van 1.922 in 2013 tot 1.785 in 2022 (dat is 7,1%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Heeg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Heeg in 2022 zijn Overig (135 inwoners) en Westers (75 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Heeg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Heeg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Heeg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Heeg zijn B (308 adressen) en A (276 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Heeg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Heeg: 308 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Heeg
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Heeg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Heeg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Heeg.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heeg voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Heeg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg is uitgebracht. Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Heeg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Heeg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 156 stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Heeg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuid IJlst (Heeg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuid IJlst is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Heeg is €25.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.200. Buurt Heeg telt 1.600 inkomensontvangers op 2.080 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in buurt Heeg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Zuid IJlst (Heeg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Zuid IJlst is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Heeg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Heeg zijn in totaal 285 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Heeg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Heeg
Er zijn 29 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Heeg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de buurt Heeg. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Heeg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.018 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Heeg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heeg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.785 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Heeg (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.069 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Heeg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heeg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Heeg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 35 misdrijven in de buurt Heeg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Heeg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Heeg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 571 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Heeg 35 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Heeg in 2022 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Overige vermogensdelicten (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Heeg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 is er één misdrijf in de buurt Heeg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Heeg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Heeg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Heeg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Heeg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Heeg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Heeg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Heeg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Heeg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeg voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
35% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Heeg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heeg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal285Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca55Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.080Aantal2023
Mannen1.070Aantal2023
Vrouwen1.015Aantal2023
0 tot 15 jaar280Aantal2023
15 tot 25 jaar265Aantal2023
25 tot 45 jaar425Aantal2023
45 tot 65 jaar600Aantal2023
65 jaar of ouder510Aantal2023
Ongehuwd910Aantal2023
Gehuwd910Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd150Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.540Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag350Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar710Aantal2021
Opleidingsniveau hoog320Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2021
WMO cliënten130Aantal2021
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.490Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.540Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.600Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.250Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.540Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief583Aantal2023
Energielabels Voorlopig565Aantal2023
Energielabels Onbepaald156Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++17Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A276Aantal2023
Energielabels B308Aantal2023
Energielabels C200Aantal2023
Energielabels D81Aantal2023
Energielabels E81Aantal2023
Energielabels F34Aantal2023
Energielabels G129Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal885Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens330Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen280Aantal2023
Huishoudens met kinderen275Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW470Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.795Aantal2023
Herkomst Europa80Aantal2023
Herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren in Nederland1.795Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa165Aantal2023
Autochtoon1.785Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Niet-westers totaal140Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers135Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting11Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling4Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven35Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand31,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand32Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19000600Code2023
RegionaamHeegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19000600Code2023
Oppervlakte totaal165Aantal hectaren2023
Oppervlakte land135Aantal hectaren2023
Oppervlakte water29Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode8621.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid389Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.306Aantal2023
Adressen met postcode1.304Aantal2023
Adressen met woonfunctie967Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.298Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom966Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2023
Percelen1.026Aantal2023
Panden1.157Aantal2023
Adressen met panden1.294Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190095Aantal2023
Panden 1900 tot 192556Aantal2023
Panden 1925 tot 195061Aantal2023
Panden 1950 tot 1970158Aantal2023
Panden 1970 tot 1980284Aantal2023
Panden 1980 tot 1990121Aantal2023
Panden 1990 tot 2000297Aantal2023
Panden 2000 tot 2010168Aantal2023
Panden 2010 tot 202015Aantal2023
Panden 2020 en later39Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.055Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine800Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof255Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte781Aantal2022
Motorfietsen70Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.019Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€264.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning87%Percentage2022
Percentage meergezinswoning13%Percentage2022
Percentage bewoond84%Percentage2022
Percentage onbewoond16%Percentage2022
Koopwoningen68%Percentage2022
Huurwoningen totaal32%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022
Appartement137Aantal2023
Tussen of geschakelde woning150Aantal2023
Hoekwoning132Aantal2023
Tweeonder1kap263Aantal2023
Vrijstaande woning285Aantal2023
Ligplaats5Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.334Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Heeg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Heeg
Tabel met 1.306 adressen in de buurt Heeg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heeg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Breewar1 t/m 158621CMHeeg11
Bûterhoeke1 t/m 388621BMHeeg13
De Burd27 t/m 338621JXHeeg3
De Campen1 t/m 168621CG t/m 8621CHHeeg22
De Draei1 t/m 708621CZHeeg69
De Eker1 t/m 158621DPHeeg8
De Homeie1 t/m 478621DM t/m 8621DNHeeg39
De Houw1 t/m 288621CK t/m 8621CLHeeg27
De Jister1 t/m 308621DRHeeg26
De Simmerkrite1 t/m 158621DTHeeg15
De Skatting1 t/m 818621BT t/m 8621BWHeeg57
De Sleatswâl1 t/m 178621DSHeeg13
De Syl2 t/m 128621BSHeeg6
Djipsleatswei1 t/m 278621CC t/m 8621CDHeeg27
Gouden Boaijum4 t/m 2248621CV t/m 8621JWHeeg161
Harinxmastrjitte1 t/m 738621BJ t/m 8621BMHeeg61
Helling1 t/m 758621CPHeeg59
Hinxstepoelspaed1 t/m 128621CEHeeg12
Hollingerstrjitte1 t/m 298621BZ t/m 8621CAHeeg27
Ielkantoarswâl2 t/m 48621BNHeeg2
It Bûtlân18621DVHeeg1
It Eilân1 t/m 698621CR t/m 8621CTHeeg89
It Fabryk1 t/m 378621JDHeeg29
It Gerslân1 t/m 318621DWHeeg22
It Plein1 t/m 48621DCHeeg5
It Sypke1 t/m 88621BGHeeg7
Koaldyk1 t/m 178621CNHeeg23
Lytshuzen268621XGHeeg1
Molefinne1 t/m 978621DA t/m 8621DEHeeg75
Nijedyk1 t/m 578621BD t/m 8621BEHeeg23
Nijewâl2 t/m 228621BRHeeg10
Osingahuzen28621XDHeeg1
Pharshoeke6 t/m 1018621CWHeeg73
Polderwei--Heeg0
Reidfinne1 t/m 408621DG t/m 8621DHHeeg30
Skarspaed1 t/m 158621CBHeeg13
Smelwar1 t/m 178621CJHeeg12
Spinnekop2 t/m 238621DJHeeg17
Suderhaven1 t/m 68621BPHeeg3
Tollewei5 t/m 2018621CG t/m 8621CXHeeg113
Tsjerkebuorren1 t/m 318621BHHeeg14
Tsjerkesleatswei1 t/m 208621BXHeeg21
Tuskenwei1 t/m 38621BBHeeg2
Túnstrjitte1 t/m 218621BCHeeg11
Weisleatstrjitte1 t/m 328621BAHeeg19
Wilhelminawyk3 t/m 128621BEHeeg6
Wite Muonts1 t/m 328621DK t/m 8621DLHeeg28

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 47 openbare ruimtes en 1.306 adressen in de buurt Heeg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Heeg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Heeg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek86211304
WoonkernHeeg1298
Woonkernnaam FriesHeech1298
WoonplaatsHeeg1307
WijkZuid IJlst1307
GemeenteSúdwest-Fryslân1307
ProvincieFriesland1307
WaterschapWetterskip Fryslân1306
LandNederland1307

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Heeg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Heeg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Heeg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Heeg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven