Corona-statistieken gemeente Diemen

Informatie buurt Holland Park Zuid:

Informatie buurt Holland Park Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Holland Park Zuid in de gemeente Diemen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Holland Park Zuid in de gemeente Diemen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (daling van 4,85% naar 490 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Holland Park Zuid. Gegevens voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Holland Park Zuid, 2019 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Holland Park Zuid is met 25 personen gedaald van 515 in 2019 tot 490 in 2021 (dat is 4,85%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Holland Park Zuid
Kaart van de wijk Holland Park met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Holland Park met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Holland Park, 2: Campus Diemen Zuid, 3: Holland Park West, 4: Holland Park Zuid.

Over de buurt Holland Park Zuid

Buurt Holland Park Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.867 adressen per km2. Er wonen 450 huishoudens in buurt Holland Park Zuid. Postcode 1112 is de meest voorkomende postcode in buurt Holland Park Zuid. Buurt Holland Park Zuid ligt binnen Wijk Holland Park in de gemeente Diemen.

Kenmerken van de 500 woningen in de buurt Holland Park Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Diemen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

500 woningen & 565 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 17% naar €70.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Holland Park Zuid. Gegevens voor de jaren 2019 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Holland Park Zuid, 2019 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Holland Park Zuid is met €10.000 gestegen van €60.000 in 2019 tot €70.000 in 2020 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 565 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Holland Park Zuid telt in totaal 565 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Holland Park Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

500 woningen & 565 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Holland Park Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Diemen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Holland Park Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Diemen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Diemen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Diemen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Global Dance Center


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Global Dance Center bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Global Dance Center is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Holland Park Zuid geen stembureau. Stembureau Global Dance Center is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Holland Park Zuid ligt. De gemeente Diemen telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Diemen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Diemen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Holland Park Zuid. Gegevens voor de jaren 2019 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Holland Park Zuid, 2019 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Holland Park Zuid is met 20 personen gedaald van 170 in 2019 tot 150 in 2021 (dat is 12%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Holland Park Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Holland Park Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Holland Park Zuid

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Holland Park Zuid, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Holland Park Zuid zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 529 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 529 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 522 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Holland Park Zuid 44 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Holland Park Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Holland Park Zuid voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Holland Park Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Holland Park Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Holland Park Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Holland Park Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie0Aantal2020
G+I Handel en horeca10Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners490Aantal2021
Mannen200Aantal2021
Vrouwen290Aantal2021
0 tot 15 jaar30Aantal2021
15 tot 25 jaar315Aantal2021
25 tot 45 jaar150Aantal2021
45 tot 65 jaar0Aantal2021
65 jaar of ouder0Aantal2021
Ongehuwd495Aantal2021
Gehuwd0Aantal2021
Gescheiden0Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal45Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.052Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2020
WMO cliënten relatief20Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming50%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn28%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker18%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht5%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker30%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk73%percentage2020
Lopen naar school of werk44%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel Eenzaam46%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen39%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren14%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger2%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen20%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt16%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen7%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie69%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken39%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal450Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens420Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2021
Huishoudens met kinderen25Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers92%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 8%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomen81%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen1%Percentage2019
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomen98,10%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen0,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen23,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum24%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum29%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€-9x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon150Aantal2021
Niet-westers totaal295Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba110Aantal2021
Suriname90Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers75Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km38Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km155Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km23Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km132Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km58Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km161Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km26,50Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km402Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km494Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km38Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km88Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km59Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km54Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km44Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km56Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03840503Code2021
RegionaamHolland Park ZuidNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03840503Code2021
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2021
Oppervlakte land16Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1112.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.867Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode552Aantal2021
Adressen totaal565Aantal2021
Panden23Aantal2021
Percelen10Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal50Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine40Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte312Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad500Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€70.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning100%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen0%Percentage2020
Huurwoningen totaal100%Percentage2020
In bezit woningcorporatie100%Percentage2020
In bezit overige verhuurders0%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Diemen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Holland Park Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Holland Park Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Holland Park Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Diemen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bergwijkdreef12 - 10661112XD - 1112XZDiemen
Eekholt11112XADiemen
Nienoord2 - 231112XE - 1112XGDiemen
Wildenborch61112XBDiemen