Corona-statistieken gemeente Zwolle

Informatie buurt Kantorenterrein Oosterenk:

Informatie buurt Kantorenterrein Oosterenk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk in de gemeente Zwolle! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk in de gemeente Zwolle!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote groei van 289% naar 175 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Kantorenterrein Oosterenk, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Kantorenterrein Oosterenk is met 130 personen gestegen van 45 in 2013 tot 175 in 2020 (dat is 289%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kantorenterrein Oosterenk
Kaart van de wijk Berkum met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Berkum met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tolhuislanden, 2: Bedrijventerrein Hessenpoort, 3: Berkum, 4: Bedrijventerrein de Vrolijkheid, 5: Veldhoek, 6: Kantorenterrein Oosterenk.

Over de buurt Kantorenterrein Oosterenk

Buurt Kantorenterrein Oosterenk heeft afgerond een totale oppervlakte van 109 hectare, waarvan 108 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.007 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in buurt Kantorenterrein Oosterenk. Postcode 8025 is de meest voorkomende postcode in buurt Kantorenterrein Oosterenk. Buurt Kantorenterrein Oosterenk ligt binnen Wijk Berkum in de gemeente Zwolle.

Kenmerken van de 123 woningen in de buurt Kantorenterrein Oosterenk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Kantorenterrein Oosterenk:

123 woningen & 455 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (€129.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk. Gegevens voor het jaar 2019 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar).

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Kantorenterrein Oosterenk, 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kantorenterrein Oosterenk was €129.000 in 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 455 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Kantorenterrein Oosterenk telt in totaal 455 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Kantorenterrein Oosterenk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

123 woningen & 455 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Kantorenterrein Oosterenk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zwolle bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Kantorenterrein Oosterenk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zwolle:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zwolle. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zwolle. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal bij Geert Grooteschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal bij Geert Grooteschool bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal bij Geert Grooteschool is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Kantorenterrein Oosterenk geen stembureau. Stembureau Gymzaal bij Geert Grooteschool is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Kantorenterrein Oosterenk ligt. De gemeente Zwolle telde bij deze verkiezingen in totaal 52 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zwolle. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zwolle.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Kantorenterrein Oosterenk, 2015 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Kantorenterrein Oosterenk is met 110 personen toegenomen van 10 in 2015 tot 120 in 2020 (dat is 1100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Kantorenterrein Oosterenk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Kantorenterrein Oosterenk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Kantorenterrein Oosterenk

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kantorenterrein Oosterenk, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Kantorenterrein Oosterenk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.336 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.336 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.307 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Kantorenterrein Oosterenk 146 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Kantorenterrein Oosterenk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Kantorenterrein Oosterenk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Kantorenterrein Oosterenk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kantorenterrein Oosterenk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Kantorenterrein Oosterenk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kantorenterrein Oosterenk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal230Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca25Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners175Aantal2020
Mannen110Aantal2020
Vrouwen65Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar75Aantal2020
25 tot 45 jaar65Aantal2020
45 tot 65 jaar20Aantal2020
65 jaar of ouder5Aantal2020
Ongehuwd145Aantal2020
Gehuwd15Aantal2020
Gescheiden10Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal15Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid162Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag60Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar60Aantal2019
Opleidingsniveau hoog40Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal5.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement5.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning5.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker6%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2016
Overgewicht43%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker12%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen18%percentage2016
Vrijwilligerswerk36%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking3%percentage2016
Mobiliteitsbeperking9%percentage2016
Minstens één beperking13%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens105Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2019
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon120Aantal2020
Niet-westers totaal40Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers25Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km45Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km86Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km78Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km53Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km132Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km8,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand8,60Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand33,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand9,40Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01934030Code2020
RegionaamKantorenterrein OosterenkNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode01934030Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal109Aantal hectaren2020
Oppervlakte land108Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode8025.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.007Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode455Aantal2021
Adressen totaal455Aantal2021
Panden78Aantal2021
Percelen79Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal350Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine260Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte324Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad123Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€129.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning4%Percentage2020
Percentage meergezinswoning96%Percentage2020
Percentage bewoond91%Percentage2020
Percentage onbewoond9%Percentage2020
Koopwoningen2%Percentage2020
Huurwoningen totaal98%Percentage2020
In bezit woningcorporatie33%Percentage2020
In bezit overige verhuurders65%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200027%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200073%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zwolle. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Kantorenterrein Oosterenk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Kantorenterrein Oosterenk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zwolle.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Boerendanserdijk28024AHZwolle
Dokter Denekampweg208025BVZwolle
Dokter Eeftinck Schattenkerkweg1 - 1058025BWZwolle
Dokter Hengeveldweg2 - 108025AKZwolle
Dokter Klinkertweg1 - 348025BR - 8025BSZwolle

Toon alle 16 rijen met adressen...