Corona-statistieken gemeente Sittard Geleen

Informatie buurt Omgeving Watersley:

Informatie buurt Omgeving Watersley:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Omgeving Watersley in de gemeente Sittard Geleen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Omgeving Watersley in de gemeente Sittard Geleen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (8% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Omgeving Watersley, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Omgeving Watersley is met 15 inwoners toegenomen (afgerond is dat 8%): van 175 in 2013 tot 190 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Omgeving Watersley
Kaart van de wijk Sittard met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sittard met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Sittard Centrum, 2: Ophoven, 3: Kollenberg Park Leyenbroek, 4: Sanderbout, 5: Omgeving Watersley.

Over buurt Omgeving Watersley

Buurt Omgeving Watersley heeft afgerond een totale oppervlakte van 250 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.980 adressen per km2. Er wonen 65 huishoudens in buurt Omgeving Watersley. Postcode 6137 is de meest voorkomende postcode in buurt Omgeving Watersley. Buurt Omgeving Watersley ligt binnen Wijk Sittard in de gemeente Sittard Geleen.

Kenmerken van de 136 woningen in de buurt Omgeving Watersley
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Omgeving Watersley:

136 woningen & 140 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Sittard Geleen (voor de buurt Omgeving Watersley zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€176.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Sittard Geleen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 140 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Omgeving Watersley telt in totaal 140 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Omgeving Watersley.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

136 woningen & 140 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€16.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Omgeving Watersley.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard Geleen: Omgeving Watersley is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Omgeving Watersley is €16.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €20.200. Buurt Omgeving Watersley telt 100 inkomensontvangers op 190 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00 % procent van de huishoudens in buurt Omgeving Watersley heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard Geleen: Omgeving Watersley is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Omgeving Watersley zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Omgeving Watersley


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Omgeving Watersley


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Sittard Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Sittard Geleen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sittard Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Voormalig Dacapo college


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Voormalig Dacapo college.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Voormalig Dacapo college is uitgebracht. Stembureau Voormalig Dacapo college is het enige stembureau binnen buurt Omgeving Watersley. De gemeente Sittard Geleen telde bij deze verkiezingen in totaal 45 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard Geleen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard Geleen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Omgeving Watersley.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Omgeving Watersley. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Omgeving Watersley


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Omgeving Watersley. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Omgeving Watersley, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Omgeving Watersley zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 279 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 279 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 275 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Omgeving Watersley 11 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Omgeving Watersley.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Omgeving Watersley naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Omgeving Watersley: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Omgeving Watersley voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Omgeving Watersley ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Omgeving Watersley.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Omgeving Watersley: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Omgeving Watersley voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners190Aantal2020
Mannen70Aantal2020
Vrouwen120Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar25Aantal2020
25 tot 45 jaar15Aantal2020
45 tot 65 jaar20Aantal2020
65 jaar of ouder130Aantal2020
Ongehuwd75Aantal2020
Gehuwd25Aantal2020
Gescheiden20Aantal2020
Verweduwd65Aantal2020
Westers totaal65Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief104Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag20Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2019
Opleidingsniveau hoog30Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten85Aantal2019
Wmo-cliënten relatief460%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal680Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker53%percentage2016
Zware drinker6%percentage2016
Overmatige drinker4%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn71%percentage2016
Overgewicht57%percentage2016
Obesitas20%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter22%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven65%percentage2016
Moeite met rondkomen22%percentage2016
Vrijwilligerswerk15%percentage2016
Mantelzorger9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening60%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid69%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid23%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt55%percentage2016
Gehoorbeperking28%percentage2016
Gezichtsbeperking25%percentage2016
Mobiliteitsbeperking53%percentage2016
Minstens één beperking59%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie67%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie17%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam20%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid39%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens60Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,20Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid74Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  100Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €20.200Gemiddeld in Euro2013
Gemiddeld inkomen per inwoner €16.800Gemiddeld in Euro2013
40% personen met laagste inkomen66%Percentage2013
20% personen met hoogste inkomen5%Percentage2013
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomen85,00 %Percentage2013
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW120Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon120Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km40Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km72Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km25Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km49Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,40Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km115Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,30Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18830109Code2020
RegionaamOmgeving WatersleyNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode18830109Code2020
Oppervlakte totaal250Aantal hectaren2020
Oppervlakte land250Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode6137.0Naam2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.980Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal25Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine20Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte10Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad136Aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning10%Percentage2019
Percentage meergezinswoning90%Percentage2019
Percentage bewoond84%Percentage2019
Percentage onbewoond16%Percentage2019
Koopwoningen1%Percentage2019
Huurwoningen totaal99%Percentage2019
In bezit woningcorporatie22%Percentage2019
In bezit overige verhuurders76%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200099%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Omgeving Watersley. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in buurt Omgeving Watersley

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Omgeving Watersley. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sittard Geleen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Kollenberg26132ALSittard
Kollenbergerhof1 - 306137AWSittard
Lahrstraat56137ADSittard
President Kennedysingel246137ACSittard
Watersley1 - 366132KASittard
Watersleyerweg79 - 816151BCMunstergeleen