Informatie buurt Pijnacker Noord:

Informatie buurt Pijnacker Noord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Pijnacker Noord in de gemeente Pijnacker Nootdorp! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Pijnacker Noord in de gemeente Pijnacker Nootdorp!

De afbakening van deze buurt is in 2017 veranderd ten opzichte van 2016. De cijfers tussen de jaren 2016 en 2017 kunnen niet zonder meer worden vergeleken.

Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Pijnacker Noord, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Pijnacker Noord is met 45 inwoners afgenomen (afgerond is dat 1%): van 3.870 in 2013 tot 3.825 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Pijnacker Nootdorp
(buurt Pijnacker Noord is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Pijnacker Nootdorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Pijnacker Noord

Pijnacker Noord heeft een totale oppervlakte van 65 hectare, waarvan 64 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.141 adressen per km2. Er wonen 1.825 huishoudens in Pijnacker Noord. Postcode 2641 is de meest voorkomende postcode in de buurt Pijnacker Noord. Pijnacker Noord ligt binnen de wijk Pijnacker in de gemeente Pijnacker Nootdorp.

Kenmerken van de 1.838 woningen in Pijnacker Noord
Informatie over de 1.838 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Pijnacker Nootdorp. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Pijnacker Noord:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Pijnacker Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Pijnacker Noord:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 24.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Pijnacker Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Pijnacker Nootdorp: Pijnacker Noord is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Pijnacker Noord is € 24.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 29.900. Pijnacker Noord telt 3.100 inkomensontvangers op 3.825 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,90 % procent van de huishoudens in Pijnacker Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Pijnacker Nootdorp: Pijnacker Noord is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Pijnacker Noord.

Pijnacker Noord telt in totaal 170 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Pijnacker Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Pijnacker Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Pijnacker Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Pijnacker Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Pijnacker Noord. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Pijnacker Noord naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Pijnacker Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Pijnacker Noord voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Pijnacker Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Pijnacker Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Pijnacker Nootdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Pijnacker Nootdorp. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pijnacker Nootdorp. Met verschillende handige overzichten voor alle 33 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Pijnacker Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Pijnacker Noord
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aalberselaan1 - 62641TLPijnacker
Acaciahof1 - 472641BCPijnacker
Acacialaan1 - 672641AA - 2641ACPijnacker
Albardalaan1 - 192641TNPijnacker
Albert Schweitzerlaan1 - 232641ZS - 2641ZVPijnacker
Berberislaan1 - 122641CPPijnacker
Beuklaan1 - 212641ATPijnacker
Boomgaard1 - 212641BHPijnacker
Bremlaan1 - 252641CNPijnacker
Colijnlaan1 - 192641TMPijnacker
Cort van der Lindenlaan1 - 422641XM - 2641XNPijnacker
Curielaan1 - 112641ZGPijnacker
De Savornin Lohmanlaan1 - 712641WM - 2641WPPijnacker
De Visserlaan1 - 192641VLPijnacker
Dreeslaan1 - 612641TH - 2641TKPijnacker
Dunantlaan1 - 262641ZJ - 2641ZKPijnacker
Einsteinlaan1 - 332641ZL - 2641ZMPijnacker
Elzenlaan1 - 222641ASPijnacker
Esdoornlaan1 - 212641ARPijnacker
Gerbrandylaan1 - 422641XK - 2641XLPijnacker
Goudenregensingel1 - 302641AV - 2641DAPijnacker
Groen van Prinstererlaan12641CAPijnacker
Hazelaarplein1 - 62641BDPijnacker
Hesselt van Dinterlaan1 - 112641DDPijnacker
Hortensialaan1 - 422641CR - 2641CSPijnacker
Jasmijnlaan1 - 72641DCPijnacker
Kamerlingh Onneslaan1 - 102641ZNPijnacker
Kastanjelaan1 - 222641APPijnacker
Kuyperlaan1 - 422641WS - 2641WTPijnacker
Ligustrumlaan1 - 422641CT - 2641CVPijnacker
Lijsterbeslaan1 - 242641BA - 2641BBPijnacker
Lindelaan1 - 112641AHPijnacker
Lorentzlaan1 - 142641ZPPijnacker
Magnolialaan1 - 482641CL - 2641CMPijnacker
Meidoornlaan1 - 282641CBPijnacker
Mr Dr van den Helmlaan1 - 1712641DE - 2641DJPijnacker
Nansenlaan2 - 162641XWPijnacker
Nightingalelaan1 - 182641ZRPijnacker
Nobellaan1 - 662641XP - 2641XVPijnacker
Nolenslaan1 - 192641VMPijnacker
Noordweg1 - 1262641AJ - 2641ZBPijnacker
Oudlaan1 - 612641TD - 2641TGPijnacker
Park Berkenoord1 - 542641CW - 2641CZPijnacker
Pasteurlaan1 - 252641ZC - 2641ZEPijnacker
Prunuslaan1 - 232641AW - 2641AXPijnacker
Ribeslaan1 - 502641CJ - 2641CKPijnacker
Rommesingel1 - 612641VE - 2641VJPijnacker
Ruys de Beerenbroucklaan1 - 72641VKPijnacker
Röntgenlaan1 - 72641ZHPijnacker
Schaepmanlaan1 - 712641WJ - 2641WLPijnacker
Schoutenlaan1 - 652641TA - 2641TCPijnacker
Seringenlaan1 - 72641DBPijnacker
Thorbeckelaan2 - 1512641WB - 2641XJPijnacker
Tilanussingel1 - 592641VA - 2641VDPijnacker
Troelstralaan1 - 712641WE - 2641WHPijnacker
Van Houtenlaan1 - 192641VNPijnacker
Vlierlaan1 - 292641AGPijnacker
Vogelkerslaan1 - 192641AEPijnacker
Vuurdoornlaan1 - 422641CG - 2641CHPijnacker
Wegedoornlaan1 - 192641ADPijnacker
Weigelialaan1 - 632641CC - 2641CEPijnacker
Wilgenhof1 - 442641TP - 2641TRPijnacker
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]