Corona-statistieken gemeente Groningen

Informatie buurt Friesestraatweg:

Informatie buurt Friesestraatweg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Friesestraatweg in de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Friesestraatweg in de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (666% groei!)

Het aantal inwoners in buurt Friesestraatweg is met 400 inwoners toegenomen (afgerond is dat 666%): van 60 in 2013 tot 460 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Friesestraatweg
Kaart van de wijk Nieuw West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dorkwerd, 2: Reitdiep, 3: Vinkhuizen Noord, 4: De Held, 5: Friesestraatweg, 6: Vinkhuizen Zuid, 7: Westpark, 8: Hoendiep.

Over buurt Friesestraatweg

Buurt Friesestraatweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 21 hectare, waarvan 19 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.599 adressen per km2. Er wonen 365 huishoudens in buurt Friesestraatweg. Postcode 9743 is de meest voorkomende postcode in buurt Friesestraatweg. Buurt Friesestraatweg ligt binnen Wijk Nieuw West in de gemeente Groningen.

De naam van deze buurt veranderde van Lewenborg-West in 2014 naar Friesestraatweg in 2015.

Kenmerken van de 18 woningen in de buurt Friesestraatweg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Friesestraatweg:

18 woningen & 902 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Groningen (voor de buurt Friesestraatweg zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€168.000 in 2018).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Groningen voor de jaren 2013 tot en met 2018.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 902 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Friesestraatweg telt in totaal 902 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Friesestraatweg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

18 woningen & 902 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Friesestraatweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Friesestraatweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Goudlaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Goudlaan.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Goudlaan is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Friesestraatweg geen stembureau. Stembureau Goudlaan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Friesestraatweg ligt. De gemeente Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 170 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Friesestraatweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Friesestraatweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Friesestraatweg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Friesestraatweg, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Friesestraatweg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 190 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 190 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 186 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Friesestraatweg 32 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Friesestraatweg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Friesestraatweg naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Friesestraatweg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Friesestraatweg voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Friesestraatweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Friesestraatweg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Friesestraatweg: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Friesestraatweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie0Aantal2019
G+I Handel en horeca5Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners460Aantal2020
Mannen230Aantal2020
Vrouwen230Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar320Aantal2020
25 tot 45 jaar130Aantal2020
45 tot 65 jaar5Aantal2020
65 jaar of ouder5Aantal2020
Ongehuwd440Aantal2020
Gehuwd15Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal55Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.490Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners67Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners183Aantal per 1000 inwoners2016
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.370Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.520Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.210Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.000Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker20%percentage2016
Overmatige drinker10%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn26%percentage2016
Overgewicht37%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker32%percentage2016
Sporter59%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen23%percentage2016
Vrijwilligerswerk28%percentage2016
Mantelzorger7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening27%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt17%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking6%percentage2016
Minstens één beperking9%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal365Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens275Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon350Aantal2020
Niet-westers totaal55Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers35Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,40Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,40Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km38Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km44Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km101Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km148Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km132Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km130Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km172Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km112Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km268Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km22,40Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km33Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km86Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,10Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand5,20Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00140903Code2020
RegionaamFriesestraatwegNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode00140903Code2020
Oppervlakte totaal21Aantal hectaren2020
Oppervlakte land19Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode9743.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.599Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal95Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine70Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof25Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte507Aantal2020
Motorfietsen5Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18Aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning75%Percentage2016
Percentage meergezinswoning25%Percentage2016
Percentage bewoond85%Percentage2016
Percentage onbewoond15%Percentage2016
Koopwoningen35%Percentage2016
Huurwoningen totaal65%Percentage2016
In bezit woningcorporatie5%Percentage2016
In bezit overige verhuurders60%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in de buurt Friesestraatweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Friesestraatweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Friesestraatweg139 - 2319743AA - 9743AEGroningen