Statistieken G-buurt-West

Aantal inwoners per jaar
(toename van 11% naar 3.700 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de G-buurt-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de G-buurt-West is met 366 personen toegenomen van 3.334 in 2013 tot 3.700 in 2023 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de G-buurt-West

G-buurt-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 43 hectare, waarvan 40 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.043 adressen per km2. Er wonen 1.945 huishoudens in de G-buurt-West. Postcode 1103 is de meest voorkomende postcode in de G-buurt-West. De G-buurt-West ligt binnen Ganzenhoef en omgeving in de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam (gemeentecode GM0363) is bij een gemeentelijke herindeling in 2023 groter geworden vanuit de gemeente Weesp. Hierbij is de gemeente Weesp volledig naar de nieuwe gemeente Amsterdam overgegaan. De gegevens van de G-buurt-West voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de G-buurt-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ganzenhoef en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: E-buurt, 2: G-buurt-Noord, 3: G-buurt-West.

Woningkenmerken
Er zijn 1.480 woningen in de G-buurt-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 121% naar €333.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de G-buurt-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de G-buurt-West, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de G-buurt-West is met €182.000 toegenomen van €151.000 in 2013 tot €333.000 in 2022 (dat is 121%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de G-buurt-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amsterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.620 totaal in de G-buurt-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De G-buurt-West telt in totaal 1.620 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de G-buurt-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de G-buurt-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de G-buurt-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de G-buurt-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de G-buurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de G-buurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de G-buurt-West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de G-buurt-West, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de G-buurt-West is met 170 personen gedaald van 700 in 2013 tot 530 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amsterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond G-buurt-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de G-buurt-West in 2022 zijn Suriname (1.395 inwoners) en Overig (1.010 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de G-buurt-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de G-buurt-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de G-buurt-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de G-buurt-West zijn A (757 adressen) en B (611 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de G-buurt-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de G-buurt-West: 757 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de G-buurt-West
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2021 in de G-buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de G-buurt-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de G-buurt-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in G-buurt-West.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de G-buurt-West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de G-buurt-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de G-buurt-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de G-buurt-West is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de G-buurt-West. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Amsterdam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de G-buurt-West.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 379 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in G-buurt-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ganzenhoef en omgeving (G-buurt-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ganzenhoef en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in G-buurt-West is €26.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.299. G-buurt-West telt 3.000 inkomensontvangers op 3.700 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in G-buurt-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ganzenhoef en omgeving (G-buurt-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ganzenhoef en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de G-buurt-West (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de G-buurt-West zijn in totaal 645 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de G-buurt-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de G-buurt-West
Er zijn 17 elektrische auto’s in september 2023 in de G-buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de G-buurt-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de G-buurt-West. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de G-buurt-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 950 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de G-buurt-West in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de G-buurt-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.198 op naam geregistreerde voertuigen in de G-buurt-West (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 931 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de G-buurt-West in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de G-buurt-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de G-buurt-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 387 misdrijven in de G-buurt-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de G-buurt-West, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de G-buurt-West zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5.057 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de G-buurt-West 387 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de G-buurt-West in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (48 delicten) en Ongevallen (weg) (41 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, G-buurt-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 41 misdrijven in de G-buurt-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de G-buurt-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de G-buurt-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 47,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de G-buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de G-buurt-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de G-buurt-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de G-buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de G-buurt-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de G-buurt-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de G-buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de G-buurt-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de G-buurt-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de G-buurt-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de G-buurt-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de G-buurt-West gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de G-buurt-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de G-buurt-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de G-buurt-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
58% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de G-buurt-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de G-buurt-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
15% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de G-buurt-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de G-buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de G-buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de G-buurt-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal645Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie75Aantal2022
G+I Handel en horeca85Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening135Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.700Aantal2023
Mannen1.920Aantal2023
Vrouwen1.780Aantal2023
0 tot 15 jaar470Aantal2023
15 tot 25 jaar510Aantal2023
25 tot 45 jaar1.215Aantal2023
45 tot 65 jaar1.030Aantal2023
65 jaar of ouder475Aantal2023
Ongehuwd2.395Aantal2023
Gehuwd800Aantal2023
Gescheiden440Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Westers totaal435Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal10Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid9.140Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag940Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.420Aantal2021
Opleidingsniveau hoog710Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2021
WMO cliënten265Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.010Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.760Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning970Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.250Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning420Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning730Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2021
Energielabels Definitief1.142Aantal2023
Energielabels Voorlopig417Aantal2023
Energielabels Onbepaald61Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++8Aantal2023
Energielabels A+47Aantal2023
Energielabels A757Aantal2023
Energielabels B611Aantal2023
Energielabels C128Aantal2023
Energielabels D3Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F2Aantal2023
Energielabels G1Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker72%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel eenzaam38%percentage2020
Sociaal eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen29%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk12%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.015Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen335Aantal2023
Huishoudens met kinderen600Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.299Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW380Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon530Aantal2022
Niet-westers totaal2.695Aantal2022
Marokko65Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba190Aantal2022
Suriname1.395Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers1.010Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal177Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven51Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting30Aantal2022
Verkeersovertredingen68Aantal2022
Vernieling25Aantal2022
Overige misdrijven36Aantal2022
Totaal misdrijven387Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km13,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km357Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km484Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km35Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km44Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km56Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km43Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU0363TE02Code2023
RegionaamG-buurt-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode0363TE02Code2023
Oppervlakte totaal43Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1103.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.043Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.620Aantal2023
Adressen met postcode1.620Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.488Aantal2023
Panden709Aantal2023
Percelen511Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19802Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.062Aantal2023
Panden 2000 tot 2010553Aantal2023
Panden 2010 tot 20201Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2021
Verkeersongevallen totaal36Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.145Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine940Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof205Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.862Aantal2022
Motorfietsen45Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.480Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€333.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning35%Percentage2022
Percentage meergezinswoning65%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen36%Percentage2022
Huurwoningen totaal63%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders35%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200071%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 G-buurt-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor G-buurt-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de G-buurt-West

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor G-buurt-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
A.A. de Lannoy-Willemsstraat1 - 161103DJAmsterdam
Anna Vockstraat1 - 171103DCAmsterdam
Annie Romeinplein4 - 551103JLAmsterdam
Asta Elstakstraat1 - 161103DEAmsterdam
Baronstraat3 - 321103TJ - 1103TKAmsterdam

Toon alle 34 rijen met adressen...