Statistieken buurt Oosterflank

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 10.550 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Oosterflank. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Oosterflank is met 10.550 personen in 2023 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oosterflank

Buurt Oosterflank heeft afgerond een totale oppervlakte van 163 hectare, waarvan 161 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.364 adressen per km2. Er wonen 5.690 huishoudens in de buurt Oosterflank. Postcode 3067 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oosterflank. De buurt Oosterflank ligt binnen Prins Alexander in de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oosterflank
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Prins Alexander met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nesselande, 2: Zevenkamp, 3: Ommoord, 4: Oosterflank, 5: Het Lage Land, 6: Prinsenland, 7: ’s-Gravenland, 8: Kralingseveer.

Woningkenmerken
Er zijn 5.590 woningen in de buurt Oosterflank.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 65% naar €236.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oosterflank. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterflank, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterflank is met €93.000 gestegen van €143.000 in 2013 tot €236.000 in 2022 (dat is 65%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oosterflank met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterflank is €236.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 5.590 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Prins Alexander (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Oosterflank wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oosterflank: er zijn 4.807 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oosterflank.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 6.966 totaal in de buurt Oosterflank

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Oosterflank telt in totaal 6.966 adressen, met 6.965 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Oosterflank liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oosterflank. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Oosterflank. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Oosterflank

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oosterflank. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oosterflank


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oosterflank


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oosterflank. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oosterflank, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oosterflank is met 1.287 personen afgenomen van 6.222 in 2013 tot 4.935 in 2022 (dat is 21%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oosterflank
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oosterflank in 2022 zijn Overig (1.665 inwoners) en Suriname (1.380 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oosterflank: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Oosterflank.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oosterflank. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oosterflank zijn C (3.515 adressen) en B (1.301 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oosterflank. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Oosterflank: 3.515 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oosterflank
Er waren 80 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oosterflank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oosterflank. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oosterflank vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oosterflank.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oosterflank voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oosterflank ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Oosterflank

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Oosterflank. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Oosterflank. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Oosterflank.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oosterflank.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Prins Alexander (Oosterflank is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Prins Alexander is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oosterflank is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.400. Buurt Oosterflank telt 8.600 inkomensontvangers op 10.550 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
17% procent van de huishoudens in buurt Oosterflank heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Prins Alexander (Oosterflank is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Prins Alexander is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oosterflank (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oosterflank zijn in totaal 1.215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterflank. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oosterflank
Er zijn 95 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Oosterflank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oosterflank op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 95 elektrische auto’s in de buurt Oosterflank. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oosterflank die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.368 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oosterflank in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterflank geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.477 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterflank (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.155 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oosterflank in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterflank geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oosterflank. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 855 misdrijven in de buurt Oosterflank geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oosterflank, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oosterflank zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 13.964 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Oosterflank 855 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oosterflank in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (130 delicten) en Winkeldiefstal (106 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Oosterflank.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 87 misdrijven in de buurt Oosterflank geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oosterflank met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oosterflank over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 41,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Oosterflank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Oosterflank.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oosterflank. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oosterflank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oosterflank.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oosterflank genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oosterflank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oosterflank.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oosterflank. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterflank geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterflank heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterflank gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterflank heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterflank heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterflank heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
58% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Oosterflank voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterflank heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterflank doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterflank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterflank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oosterflank voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.215Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie195Aantal2022
G+I Handel en horeca280Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg220Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.550Aantal2023
Mannen5.045Aantal2023
Vrouwen5.505Aantal2023
0 tot 15 jaar1.480Aantal2023
15 tot 25 jaar1.120Aantal2023
25 tot 45 jaar2.805Aantal2023
45 tot 65 jaar2.865Aantal2023
65 jaar of ouder2.275Aantal2023
Ongehuwd5.610Aantal2023
Gehuwd3.145Aantal2023
Gescheiden1.310Aantal2023
Verweduwd480Aantal2023
Geboorte totaal120Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal115Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.544Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.540Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.490Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.100Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura170Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2021
WMO cliënten1.200Aantal2021
WMO cliënten relatief115Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.200Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal20Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement20Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning10Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning830Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning20Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning30Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming98%Percentage2021
Energielabels Definitief4.690Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.336Aantal2023
Energielabels Onbepaald937Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++49Aantal2023
Energielabels A+69Aantal2023
Energielabels A837Aantal2023
Energielabels B1.301Aantal2023
Energielabels C3.515Aantal2023
Energielabels D174Aantal2023
Energielabels E33Aantal2023
Energielabels F9Aantal2023
Energielabels G27Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker69%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel eenzaam39%percentage2020
Sociaal eenzaam41%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.690Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.945Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.160Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.585Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers8.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen57%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen15%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum23%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand670Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO550Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.030Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.760Aantal2023
Herkomst Europa930Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.865Aantal2023
Geboren in Nederland4.760Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa560Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.645Aantal2023
Autochtoon4.935Aantal2022
Westers totaal1.175Aantal2022
Niet-westers totaal4.345Aantal2022
Marokko500Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba375Aantal2022
Suriname1.380Aantal2022
Turkije420Aantal2022
Overig niet-westers1.665Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal435Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven101Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting74Aantal2022
Verkeersovertredingen124Aantal2022
Vernieling71Aantal2022
Overige misdrijven46Aantal2022
Totaal misdrijven855Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km60Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km107Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km54Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km40Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991467Code2023
RegionaamOosterflankNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991467Code2023
Oppervlakte totaal163Aantal hectaren2023
Oppervlakte land161Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3067.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.364Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.966Aantal2023
Adressen met postcode6.963Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.338Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.966Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.338Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.610Aantal2023
Panden1.907Aantal2023
Adressen met panden6.958Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 195026Aantal2023
Panden 1950 tot 19702Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.185Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.108Aantal2023
Panden 1990 tot 2000509Aantal2023
Panden 2000 tot 2010552Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later573Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade61Aantal2022
Verkeersongevallen totaal80Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.820Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.265Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof555Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.373Aantal2022
Motorfietsen195Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.590Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€236.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning27%Percentage2022
Percentage meergezinswoning73%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen33%Percentage2022
Huurwoningen totaal67%Percentage2022
In bezit woningcorporatie60%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022
Appartement4.807Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.170Aantal2023
Hoekwoning304Aantal2023
Tweeonder1kap52Aantal2023
Vrijstaande woning5Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend10Aantal2023
Woningtype n.v.t.627Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oosterflank: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oosterflank
Tabel met 6.966 adressen in de buurt Oosterflank.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oosterflank. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalborgpad1 t/m 233067PPRotterdam22
Aarhuispad1 t/m 873067PRRotterdam80
Abenrahof1 t/m 253067DNRotterdam14
Adenstraat3 t/m 283067MNRotterdam19
Akkabapad101 t/m 1773067MPRotterdam39
Alexandriëstraat1 t/m 943067MRRotterdam57
Algiersstraat6 t/m 563067MZRotterdam25
Alicantepad2 t/m 523067WBRotterdam32
Almeria-erf8 t/m 263067WXRotterdam9
Andromedapad--Rotterdam0
Arendalhof2 t/m 863067PSRotterdam44
Barcelonastraat1 t/m 573067WCRotterdam51
Basrastraat2 t/m 403067MSRotterdam33
Bedrijvenpark Rotterdam-Oost--Rotterdam0
Beiroetstraat1 t/m 993067MARotterdam49
Bilbaohof--Rotterdam0
Bordeauxdreef1 t/m 1113067ZMRotterdam56
Brindisipad1 t/m 233067WNRotterdam20
Burgaslaan9 t/m 853066SB t/m 3067MLRotterdam55
Cadizerf1 t/m 133067ZNRotterdam12
Capelseweg400 t/m 5703067GA t/m 3068AXRotterdam35
Cartagenahof--Rotterdam0
Cartagenapad2 t/m 563067TPRotterdam28
Chittagongpad3 t/m 3593067JXRotterdam179
Colombopad43067JZRotterdam1
Djeddalaan5 t/m 1663067MR t/m 3067MXRotterdam93
Duisburghof1 t/m 733066SCRotterdam37
Eridanusstraat5 t/m 303067GXRotterdam8
Evenaar1 t/m 3553067DARotterdam218
Evenaarplein--Rotterdam0
Faborgerf2 t/m 303067DPRotterdam16
Flensburghof2 t/m 403067PTRotterdam20
G.H. Betzweg1 t/m 4453068AZRotterdam173
Gdyniapad1 t/m 313067RNRotterdam27
Gedserpad2 t/m 393067DRRotterdam30
Genuahof2 t/m 143067WDRotterdam7
George Hintzenweg73 t/m 893068AXRotterdam5
Gibraltarpad1 t/m 183067WERotterdam15
Gothenburghof1 t/m 243067DBRotterdam24
Grote Beer1 t/m 9903067MB t/m 3067TTRotterdam844
Halmstederf2 t/m 163067DSRotterdam7
Hammerfeststraat1 t/m 703067DCRotterdam65
Helsingborgerf1 t/m 843067PT t/m 3067PVRotterdam50
Helsinkipad1 t/m 533067RPRotterdam27
Hoofdweg326 t/m 9163067GKRotterdam396
Horsenserf1 t/m 853067DWRotterdam69
Istanboeldreef2 t/m 283067WPRotterdam14
Izmirerf1 t/m 353067WRRotterdam18
Kalmarpad1 t/m 233067RRRotterdam23
Kalundborgerf2 t/m 883067DZRotterdam63
Kenitrastraat--Rotterdam0
Keulenhof1 t/m 1073066SERotterdam52
Kieldreef1 t/m 363067RSRotterdam27
Kleine Beer3 t/m 6013067ZWRotterdam162
Kobehof2 t/m 83067MCRotterdam5
Kobelaan2 t/m 5343067MDRotterdam275
Koldingdreef1 t/m 553067DDRotterdam40
Kompasstraat--Rotterdam0
Kopenhagenstraat1 t/m 833067DERotterdam72
Korte Poolsterstraat1 t/m 343067LZRotterdam15
Kreeftstraat4 t/m 513067JVRotterdam18
Kroonstaddreef1 t/m 433067RTRotterdam27
Lattakia-erf1 t/m 313067MERotterdam24
Leningradplaats12 t/m 653066SGRotterdam15
Leningradweg7 t/m 503066SHRotterdam4
Lissabonerf1 t/m 433067ZPRotterdam42
Lübeckhof--Rotterdam0
Malagapad2 t/m 503067WGRotterdam15
Malmöpad1 t/m 1213067PWRotterdam99
Marseillehof1 t/m 243067WHRotterdam23
Marten Meesweg5 t/m 1473068AVRotterdam55
Messinadreef32 t/m 523067ZRRotterdam11
Moermanskpad1 t/m 373067DGRotterdam33
Mombassaplaats2 t/m 4123067GZRotterdam202
Napelshof2 t/m 1083067WJRotterdam60
Narvikerf73067HWRotterdam1
Noorderkroonsteeg--Rotterdam0
Nystadstraat1 t/m 1023067DTRotterdam73
Odessastraat2 t/m 883067MGRotterdam44
Oportohof2 t/m 133067ZSRotterdam11
Oslopad1 t/m 163067DHRotterdam16
Palermohof1 t/m 623067WSRotterdam31
Pegasusweg6 t/m 3323067KXRotterdam178
Piraeuserf1 t/m 283067WTRotterdam28
Poolsterplein5 t/m 1713067LWRotterdam74
Poolsterstraat3 t/m 1663067LXRotterdam101
Port-Saidstraat1 t/m 1533067MVRotterdam87
Prins Alexanderlaan36 t/m 1103066LK t/m 3068PRRotterdam4
Prins Alexanderplein5 t/m 603067GCRotterdam29
Prins Constantijnweg1313066TARotterdam1
Rigapad1 t/m 123067RVRotterdam12
Rostockpad1 t/m 193067RWRotterdam19
Santandererf1 t/m 263067ZTRotterdam26
Scandinaviëpad243066SCRotterdam1
Schorpioenstraat51 t/m 3123067GG t/m 3067KWRotterdam27
Semiramistuin--Rotterdam0
Sjanghailaan5 t/m 3773066SJ t/m 3067MHRotterdam236
Skagenerf2 t/m 763067PXRotterdam37
Stavangererf1 t/m 203067DJRotterdam20
Stockholmpad1 t/m 643067DKRotterdam46
Suezpad1 t/m 573067MXRotterdam27
Tallinnpad1 t/m 323067RXRotterdam32
Tangererf1 t/m 323067MJRotterdam24
Toulondreef1 t/m 633067WKRotterdam33
Tripolihof1 t/m 633067MZRotterdam32
Tromsödreef1 t/m 643067DLRotterdam62
Trondheimpad1 t/m 653067DMRotterdam56
Tuniserf30 t/m 2013067WVRotterdam84
Tweelingenstraat3 t/m 893067KZRotterdam23
Tyruspad10 t/m 303067MKRotterdam3
Vaasahof1 t/m 753067DXRotterdam176
Valenciadreef6 t/m 713067WLRotterdam41
Vallettastraat2 t/m 323067MXRotterdam16
Varnasingel2 t/m 9863067EZRotterdam347
Vigohof1 t/m 323067ZVRotterdam28
Visbyerf1 t/m 513067DVRotterdam25
Voermanweg4 t/m 9003067JWRotterdam308
Watermanweg1 t/m 3513067GA t/m 3067GGRotterdam150
Weegschaalhof20 t/m 533067TSRotterdam7
Zuiderkruisstraat6 t/m 213067LVRotterdam5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 120 openbare ruimtes en 6.966 adressen in de buurt Oosterflank. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oosterflank. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oosterflank ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3066268
Postcode numeriek30676460
Postcode numeriek3068235
WoonkernRotterdam6966
WoonplaatsRotterdam6976
WijkPrins Alexander6976
GemeenteRotterdam6976
StadsdeelPrins Alexander6966
ProvincieZuid-Holland6976
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard6966
LandNederland6976

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oosterflank ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oosterflank dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oosterflank ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oosterflank en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven