Statistieken buurt Oosterwei

Aantal inwoners per jaar
(afname van 20% naar 1.525 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Oosterwei. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Oosterwei is met 384 personen gedaald van 1.909 in 2013 tot 1.525 in 2023 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oosterwei

Buurt Oosterwei heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare, waarvan 27 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.358 adressen per km2. Er wonen 730 huishoudens in de buurt Oosterwei. Postcode 2806 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oosterwei. De buurt Oosterwei ligt binnen Kort Haarlem in de gemeente Gouda.

De gegevens van de buurt Oosterwei voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oosterwei
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kort Haarlem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kadenbuurt, 2: Voorwillenseweg, 3: Oosterwei, 4: Vreewijk, 5: Kort Haarlem.

Woningkenmerken
Er zijn 702 woningen in de buurt Oosterwei.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 57% naar €193.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oosterwei. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterwei, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterwei is met €69.783 toegenomen van €123.216 in 2013 tot €193.000 in 2022 (dat is 57%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oosterwei met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gouda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterwei is €193.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 9% en er zijn 702 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 9 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De buurt Oosterwei wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oosterwei: er zijn 649 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oosterwei.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 959 totaal in de buurt Oosterwei

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Oosterwei telt in totaal 959 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Oosterwei liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oosterwei. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oosterwei. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Oosterwei

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oosterwei. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oosterwei


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oosterwei


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oosterwei. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oosterwei, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oosterwei is met 177 personen afgenomen van 722 in 2013 tot 545 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oosterwei
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oosterwei in 2022 zijn Marokko (455 inwoners) en Westers (225 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oosterwei: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Oosterwei.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oosterwei. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oosterwei zijn E (208 adressen) en D (176 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oosterwei. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Oosterwei: 208 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oosterwei
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oosterwei.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oosterwei. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oosterwei vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oosterwei.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oosterwei voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oosterwei ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau De Jodan Boys in Gouda

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau De Jodan Boys in Gouda is uitgebracht. Stembureau De Jodan Boys in Gouda was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Oosterwei. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Jodan Boys in Gouda bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Oosterwei stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 80 stembureaus in de gemeente Gouda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oosterwei.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Oosterwei is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oosterwei is €20.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.600. Buurt Oosterwei telt 1.200 inkomensontvangers op 1.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in buurt Oosterwei heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Oosterwei is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (135 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oosterwei (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oosterwei zijn in totaal 135 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 135 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 130 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterwei. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oosterwei
Er zijn 11 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Oosterwei.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oosterwei op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de buurt Oosterwei. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oosterwei die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 666 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oosterwei in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterwei geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 835 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterwei (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 612 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oosterwei in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterwei geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oosterwei. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 73 misdrijven in de buurt Oosterwei geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oosterwei, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oosterwei zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.650 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Oosterwei 73 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oosterwei in 2022 zijn Ongevallen (weg) (10 delicten) en Horizontale fraude (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Oosterwei.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 10 misdrijven in de buurt Oosterwei geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oosterwei met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oosterwei over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,70 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Oosterwei.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Oosterwei.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oosterwei. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oosterwei.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oosterwei.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oosterwei genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oosterwei.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oosterwei.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oosterwei. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterwei drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterwei heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterwei gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterwei heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterwei heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterwei heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oosterwei voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterwei heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Oosterwei doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterwei. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterwei is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oosterwei voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal135Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.525Aantal2023
Mannen790Aantal2023
Vrouwen735Aantal2023
0 tot 15 jaar275Aantal2023
15 tot 25 jaar190Aantal2023
25 tot 45 jaar560Aantal2023
45 tot 65 jaar360Aantal2023
65 jaar of ouder140Aantal2023
Ongehuwd890Aantal2023
Gehuwd470Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd45Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.551Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag440Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar520Aantal2021
Opleidingsniveau hoog190Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2021
WMO cliënten90Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.600Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.340Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2021
Energielabels Definitief615Aantal2023
Energielabels Voorlopig115Aantal2023
Energielabels Onbepaald113Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++20Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A172Aantal2023
Energielabels B3Aantal2023
Energielabels C36Aantal2023
Energielabels D176Aantal2023
Energielabels E208Aantal2023
Energielabels F64Aantal2023
Energielabels G47Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn63%percentage2020
Drinker54%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk36%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal730Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens325Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen155Aantal2023
Huishoudens met kinderen250Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2021
Percentage werknemers89%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen9,7%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen6,7%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland515Aantal2023
Herkomst Europa220Aantal2023
Herkomst buiten Europa785Aantal2023
Geboren in Nederland520Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa420Aantal2023
Autochtoon545Aantal2022
Westers totaal225Aantal2022
Niet-westers totaal725Aantal2022
Marokko455Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers215Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting10Aantal2022
Verkeersovertredingen15Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven4Aantal2022
Totaal misdrijven73Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km70Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,23Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,84Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,04Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,21Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,21Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,34Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km77Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05130600Code2023
RegionaamOosterweiNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05130600Code2023
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2023
Oppervlakte land27Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2806.0Naam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.358Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal959Aantal2023
Adressen met postcode843Aantal2023
Adressen met woonfunctie819Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom959Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom819Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen166Aantal2023
Panden209Aantal2023
Adressen met panden839Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19251Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 1970533Aantal2023
Panden 1970 tot 19809Aantal2023
Panden 1980 tot 19902Aantal2023
Panden 1990 tot 20001Aantal2023
Panden 2000 tot 20102Aantal2023
Panden 2010 tot 2020173Aantal2023
Panden 2020 en later117Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal510Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine415Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.889Aantal2022
Motorfietsen25Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad702Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€193.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning14%Percentage2022
Percentage meergezinswoning86%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen38%Percentage2022
Huurwoningen totaal62%Percentage2022
In bezit woningcorporatie50%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022
Appartement649Aantal2023
Tussen of geschakelde woning123Aantal2023
Hoekwoning45Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning2Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend8Aantal2023
Woningtype n.v.t.140Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oosterwei: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oosterwei
Tabel met 959 adressen in de buurt Oosterwei.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oosterwei. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gouda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anne Frankplantsoen--Gouda0
Bleysstraat1 t/m 682806LA t/m 2806LBGouda68
Boelhouwerstraat1 t/m 112806NAGouda11
Brandsmastraat1 t/m 922806KS t/m 2806KWGouda71
Dercksenstraat1 t/m 232806NCGouda23
Dunantsingel25 t/m 4382806JA t/m 2806JKGouda27
Eendrachtspad--Gouda0
Eendrachtsweg--Gouda0
Gedenklaan2 t/m 1542806KL t/m 2806KNGouda76
Goejanverwelledijk10 t/m 202806NZGouda9
Hannie Sierinkstraat1 t/m 102806MTGouda10
Johannes Poststraat1 t/m 1522806KA t/m 2806KCGouda104
Koerierspad1 t/m 72806NDGouda7
Mieke Steensmastraat1 t/m 62806MPGouda6
Nieuwenhuisenhof--Gouda0
Nieuwenhuisenpad--Gouda0
Rutgersstraat1 t/m 1202806MZGouda66
Sportlaan2 t/m 5852806HC t/m 2806HZGouda66
Teldersstraat1 t/m 642806MV t/m 2806MXGouda39
Verkennerspad2 t/m 62807AAGouda4
Verzetslaan1 t/m 842806MKGouda45
Vliet van Erberveld--Gouda0
Vrijheidslaan1 t/m 2012806KD t/m 2806KJGouda124
Waaiersluis--Gouda0
Walraven van Halllaan1 t/m 1552806NE t/m 2806NJGouda90
Wiardi Beckmanhof1 t/m 1502806MMGouda79
Willem Idenburglaan2 t/m 162806MWGouda8
Willem Idenburgpad--Gouda0
de Kortestraat53 t/m 872806LZGouda16
de Rijkestraat2 t/m 112806MJGouda6
van Roijenstraat1 t/m 42806NBGouda4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 959 adressen in de buurt Oosterwei. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oosterwei. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oosterwei ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2806839
Postcode numeriek28074
WoonkernGouda959
WoonplaatsGouda967
WijkKort Haarlem967
GemeenteGouda967
ProvincieZuid-Holland967
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland959
LandNederland967

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oosterwei ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oosterwei dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oosterwei ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oosterwei en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven