Statistieken buurt Ouwe Gouwe

Aantal inwoners per jaar
(toename van 4,95% naar 5.340 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Ouwe Gouwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is met 252 personen gestegen van 5.088 in 2013 tot 5.340 in 2023 (dat is 4,95%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Ouwe Gouwe

Buurt Ouwe Gouwe heeft afgerond een totale oppervlakte van 76 hectare, waarvan 74 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.372 adressen per km2. Er wonen 2.630 huishoudens in de buurt Ouwe Gouwe. Postcode 2805 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ouwe Gouwe. De buurt Ouwe Gouwe ligt binnen Noord in de gemeente Gouda.

De gegevens van de buurt Ouwe Gouwe voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ouwe Gouwe
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wethouder Venteweg, 2: Slagenbuurt, 3: Ouwe Gouwe, 4: De Goudse Hout, 5: Statensingel, 6: Achterwillenseweg, 7: Middenwillens.

Woningkenmerken
Er zijn 2.554 woningen in de buurt Ouwe Gouwe.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 40% naar €244.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Ouwe Gouwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Ouwe Gouwe, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ouwe Gouwe is met €69.921 gestegen van €174.078 in 2013 tot €244.000 in 2022 (dat is 40%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Ouwe Gouwe met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gouda.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ouwe Gouwe is €244.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 2.554 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Gouda (geel), 9 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De buurt Ouwe Gouwe wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Ouwe Gouwe: er zijn 1.517 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ouwe Gouwe.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.019 totaal in de buurt Ouwe Gouwe

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Ouwe Gouwe telt in totaal 3.019 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Ouwe Gouwe liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Gouda
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ouwe Gouwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ouwe Gouwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Ouwe Gouwe

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ouwe Gouwe. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ouwe Gouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ouwe Gouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Ouwe Gouwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Ouwe Gouwe, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is met 239 personen gedaald van 4.219 in 2013 tot 3.980 in 2022 (dat is 5,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gouda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ouwe Gouwe
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ouwe Gouwe in 2022 zijn Westers (460 inwoners) en Overig (285 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ouwe Gouwe: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Ouwe Gouwe.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ouwe Gouwe. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gouda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gouda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ouwe Gouwe zijn E (543 adressen) en F (411 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ouwe Gouwe. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Ouwe Gouwe: 543 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Ouwe Gouwe
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ouwe Gouwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ouwe Gouwe. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ouwe Gouwe vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ouwe Gouwe.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ouwe Gouwe voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ouwe Gouwe ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Ouwe Gouwe

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ouwe Gouwe. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Ouwe Gouwe. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gouda.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ouwe Gouwe.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 80 stembureaus in de gemeente Gouda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ouwe Gouwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Ouwe Gouwe is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ouwe Gouwe is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Buurt Ouwe Gouwe telt 4.000 inkomensontvangers op 5.340 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,4% procent van de huishoudens in buurt Ouwe Gouwe heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Ouwe Gouwe is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (510 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ouwe Gouwe (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ouwe Gouwe zijn in totaal 510 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 510 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 505 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ouwe Gouwe. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ouwe Gouwe
Er zijn 59 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Ouwe Gouwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ouwe Gouwe op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de buurt Ouwe Gouwe. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ouwe Gouwe die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.377 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ouwe Gouwe in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ouwe Gouwe geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.000 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ouwe Gouwe (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.288 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ouwe Gouwe in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ouwe Gouwe geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ouwe Gouwe. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 171 misdrijven in de buurt Ouwe Gouwe geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ouwe Gouwe, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ouwe Gouwe zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.007 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Ouwe Gouwe 171 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ouwe Gouwe in 2022 zijn Ongevallen (weg) (23 delicten) en Horizontale fraude (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Ouwe Gouwe.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 18 misdrijven in de buurt Ouwe Gouwe geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ouwe Gouwe met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ouwe Gouwe over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gouda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Ouwe Gouwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Ouwe Gouwe.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ouwe Gouwe. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ouwe Gouwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ouwe Gouwe.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ouwe Gouwe genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ouwe Gouwe.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ouwe Gouwe.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ouwe Gouwe. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouwe Gouwe geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouwe Gouwe heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouwe Gouwe gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouwe Gouwe heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouwe Gouwe heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouwe Gouwe heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouwe Gouwe voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouwe Gouwe heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ouwe Gouwe doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouwe Gouwe. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouwe Gouwe is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ouwe Gouwe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal510Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca55Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg125Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.340Aantal2023
Mannen2.600Aantal2023
Vrouwen2.740Aantal2023
0 tot 15 jaar805Aantal2023
15 tot 25 jaar580Aantal2023
25 tot 45 jaar1.620Aantal2023
45 tot 65 jaar1.275Aantal2023
65 jaar of ouder1.065Aantal2023
Ongehuwd2.740Aantal2023
Gehuwd1.830Aantal2023
Gescheiden455Aantal2023
Verweduwd320Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.234Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag880Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.330Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.520Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura160Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten400Aantal2021
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.540Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.670Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.560Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.796Aantal2023
Energielabels Voorlopig878Aantal2023
Energielabels Onbepaald132Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++3Aantal2023
Energielabels A+++33Aantal2023
Energielabels A++80Aantal2023
Energielabels A+68Aantal2023
Energielabels A222Aantal2023
Energielabels B393Aantal2023
Energielabels C407Aantal2023
Energielabels D244Aantal2023
Energielabels E543Aantal2023
Energielabels F411Aantal2023
Energielabels G270Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk45%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.630Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.200Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen690Aantal2023
Huishoudens met kinderen735Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€78x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW980Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.070Aantal2023
Herkomst Europa395Aantal2023
Herkomst buiten Europa870Aantal2023
Geboren in Nederland4.070Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa460Aantal2023
Autochtoon3.980Aantal2022
Westers totaal460Aantal2022
Niet-westers totaal635Aantal2022
Marokko220Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers285Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal73Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting25Aantal2022
Verkeersovertredingen30Aantal2022
Vernieling15Aantal2022
Overige misdrijven13Aantal2022
Totaal misdrijven171Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km83Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,32Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km80Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05130500Code2023
RegionaamOuwe GouweNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05130500Code2023
Oppervlakte totaal76Aantal hectaren2023
Oppervlakte land74Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2805.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.372Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.019Aantal2023
Adressen met postcode2.806Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.706Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.019Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.706Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.382Aantal2023
Panden1.520Aantal2023
Adressen met panden2.793Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 19005Aantal2023
Panden 1900 tot 1925226Aantal2023
Panden 1925 tot 1950491Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.267Aantal2023
Panden 1970 tot 198092Aantal2023
Panden 1980 tot 1990147Aantal2023
Panden 1990 tot 2000213Aantal2023
Panden 2000 tot 2010210Aantal2023
Panden 2010 tot 20203Aantal2023
Panden 2020 en later138Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.885Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.635Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof250Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.547Aantal2022
Motorfietsen170Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.554Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€244.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning45%Percentage2022
Percentage meergezinswoning55%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen55%Percentage2022
Huurwoningen totaal45%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders19%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200091%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2022
Appartement1.517Aantal2023
Tussen of geschakelde woning857Aantal2023
Hoekwoning224Aantal2023
Tweeonder1kap64Aantal2023
Vrijstaande woning44Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend9Aantal2023
Woningtype n.v.t.313Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ouwe Gouwe: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ouwe Gouwe
Tabel met 3.019 adressen in de buurt Ouwe Gouwe.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ouwe Gouwe. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gouda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalberseplein1 t/m 62805EGGouda5
Achter de Boomgaard--Gouda0
Albert Plesmanplein182805ABGouda127
Anna van Burenstraat1 t/m 30-Gouda30
Bodegraafsestraatweg1 t/m 542805GK t/m 2805GRGouda47
Breevaart--Gouda0
Burgvlietkade13 t/m 1052805JA t/m 2805JDGouda87
Colijnstraat1 t/m 472805SXGouda22
Cort van der Lindenstraat1 t/m 482805SV t/m 2805SWGouda44
Dillenburgsingel--Gouda0
Domela Nieuwenhuisstraat1 t/m 362805GD t/m 2805GEGouda34
Frederik Hendriklaan1 t/m 1092805EH t/m 2805EMGouda90
Gerbrandybrug--Gouda0
Gerbrandyweg1 t/m 222805BZGouda8
Goeman Borgesiusstraat2 t/m 642805TBGouda31
Graaf Adolfstraat1 t/m 352805CLGouda22
Graaf Florisrotonde--Gouda0
Graaf Florisweg10 t/m 1542805AG t/m 2805APGouda230
Graaf Hendrikstraat2 t/m 362805CKGouda18
Graaf Lodewijkstraat1 t/m 162805CJGouda16
Graaf van Bloisstraat1 t/m 1012805RH t/m 2805RMGouda98
Gravin Beatrixstraat1 t/m 362805PH t/m 2805PJGouda32
Gravin Jacobastraat1 t/m 712805PL t/m 2805PPGouda67
Gravin Margarethastraat1 t/m 122805PWGouda12
Groen van Prinsterersingel1 t/m 502805TD t/m 2805TEGouda64
Heemskerkstraat1 t/m 1072805SL t/m 2805STGouda120
Hovenierskade1 t/m 212805PKGouda18
Idenburgstraat1 t/m 182805SZGouda18
Jan van Beaumontstraat1 t/m 812805RN t/m 2805RSGouda56
Jan van Renesseplein1 t/m 242805GS t/m 2805GTGouda12
Johan de Wittlaan1 t/m 312805CMGouda15
Jozefhof1 t/m 4242805PXGouda114
Juliana van Stolbergstraat2 t/m 882805CN t/m 2805CPGouda44
Kolkmanstraat1 t/m 422805CGGouda22
Louise de Colignystraat1 t/m 1122805EA t/m 2805EEGouda100
Marga Klompépassage1 t/m 352805BXGouda18
Marga Klompéstraat1 t/m 1102805CX t/m 2805CZGouda71
Olympiarotonde--Gouda0
Oranje-Nassaulaan1 t/m 622805CR t/m 2805CTGouda62
P.C. Bothstraat2 t/m 1102805RB t/m 2805RGGouda100
Philips Willemsingel5-Gouda1
Prins Mauritsstraat1 t/m 232805AT t/m 2805AVGouda17
Regoutstraat1 t/m 232805CHGouda23
Ridder Dirkstraat--Gouda0
Ruys de Beerenbroucklaan1 t/m 32805ERGouda17
Savelberghof4 t/m 3002805RT t/m 2805RXGouda169
Schermerhornpad--Gouda0
Slotemaker de Bruïnestraat1 t/m 492805SEGouda33
Sophiastraat1 t/m 1062805HA t/m 2805HGGouda96
Stadhouderslaan1 t/m 162805EN t/m 2805EPGouda23
Statensingel2 t/m 1422805BE t/m 2805BLGouda76
Tak van Poortvlietstraat2 t/m 602805TCGouda30
Talmastraat1 t/m 202805TAGouda19
Thorbeckelaan1 t/m 1832805CA t/m 2805CEGouda108
Thorbeckeveld--Gouda0
Troelstralaan1 t/m 102805GJGouda10
Vliegenstraat1 t/m 362805GG t/m 2805GHGouda36
Vossenburchkade19 t/m 1252805PA t/m 2805PEGouda66
Warmoezierskade1 t/m 692805PR t/m 2805PVGouda69
Wibautstraat1 t/m 1602805GA t/m 2805GCGouda78
Willem de Zwijgersingel1 t/m 2202805BP t/m 2805BWGouda116
Willem en Marialaan1 t/m 862805AR t/m 2805ASGouda41
de Kempenaerstraat1 t/m 112805SCGouda7
de Savornin Lohmansingel1 t/m 192805SBGouda16
de Visserstraat1 t/m 482805SG t/m 2805SJGouda36
van Hallstraat1 t/m 24-Gouda24
van Henegouwenstraat1 t/m 192805PGGouda41
van Hogendorpplein2 t/m 42805BMGouda2
van Oldenbarneveltstraat1 t/m 172805RAGouda11

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 69 openbare ruimtes en 3.019 adressen in de buurt Ouwe Gouwe. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ouwe Gouwe. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ouwe Gouwe ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek28052806
WoonkernGouda3019
WoonplaatsGouda3028
WijkNoord3028
GemeenteGouda3028
ProvincieZuid-Holland3028
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland3019
LandNederland3028

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ouwe Gouwe ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ouwe Gouwe dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ouwe Gouwe ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ouwe Gouwe en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven