Statistieken buurt Struisenburg

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Struisenburg in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Struisenburg in de gemeente Rotterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 122 gebieden Rotterdam / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 16% naar 5.755 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Struisenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Struisenburg, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Struisenburg is met 805 personen toegenomen van 4.950 in 2013 tot 5.755 in 2022 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Struisenburg
Kaart van de wijk Kralingen-Crooswijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kralingen-Crooswijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuw Crooswijk, 2: Kralingse Bos, 3: Oud Crooswijk, 4: Kralingen West, 5: Rubroek, 6: Kralingen Oost, 7: Struisenburg, 8: De Esch.

Over de buurt Struisenburg

Buurt Struisenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 62 hectare, waarvan 39 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.778 adressen per km2. Er wonen 4.265 huishoudens in buurt Struisenburg. Postcode 3063 is de meest voorkomende postcode in buurt Struisenburg. Buurt Struisenburg ligt binnen Kralingen-Crooswijk in de gemeente Rotterdam.

Kenmerken van de 3.151 woningen in de buurt Struisenburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.151 woningen & 3.638 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 40% naar €268.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Struisenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Struisenburg, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Struisenburg is met €76.000 toegenomen van €192.000 in 2013 tot €268.000 in 2021 (dat is 40%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 3.638 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Struisenburg telt in totaal 3.638 adressen, met 3.636 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Struisenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Struisenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.151 woningen & 3.638 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Struisenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Struisenburg is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Struisenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Struisenburg.

De gemeente Rotterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 363 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Struisenburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kralingen-Crooswijk (Struisenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kralingen-Crooswijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Struisenburg is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Struisenburg telt 4.000 inkomensontvangers op 5.755 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,40% procent van de huishoudens in buurt Struisenburg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kralingen-Crooswijk (Struisenburg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kralingen-Crooswijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (730 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Struisenburg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Struisenburg zijn in totaal 730 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 730 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 735 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Struisenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Struisenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rotterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Struisenburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Struisenburg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Struisenburg is met 323 personen afgenomen van 2.673 in 2013 tot 2.350 in 2022 (dat is 12%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Struisenburg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Struisenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Struisenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Struisenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Struisenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Struisenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Struisenburg, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Struisenburg zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 4.092 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.092 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.035 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Struisenburg 323 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Struisenburg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Struisenburg voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Struisenburg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Struisenburg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Struisenburg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Struisenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal730Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie40Aantal2021
G+I Handel en horeca120Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.755Aantal2022
Mannen2.745Aantal2022
Vrouwen3.005Aantal2022
0 tot 15 jaar250Aantal2022
15 tot 25 jaar2.110Aantal2022
25 tot 45 jaar1.880Aantal2022
45 tot 65 jaar710Aantal2022
65 jaar of ouder805Aantal2022
Ongehuwd4.350Aantal2022
Gehuwd925Aantal2022
Gescheiden305Aantal2022
Verweduwd170Aantal2022
Westers totaal1.850Aantal2022
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal30Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid14.840,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag440Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.810Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.640Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg1,20%Percentage2020
WMO cliënten200Aantal2020
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning50Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning270Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming66%Percentage2020
Energielabels Definitief2.267Aantal2022
Energielabels Voorlopig1.002Aantal2022
Energielabels Onbepaald369Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++2Aantal2022
Energielabels A+++4Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+11Aantal2022
Energielabels A507Aantal2022
Energielabels B1.122Aantal2022
Energielabels C794Aantal2022
Energielabels D181Aantal2022
Energielabels E271Aantal2022
Energielabels F57Aantal2022
Energielabels G320Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters62%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel Eenzaam41%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.265Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.125Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen870Aantal2022
Huishoudens met kinderen265Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen43,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen57,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO80Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW740Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.350Aantal2022
Niet-westers totaal1.555Aantal2022
Marokko195Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba120Aantal2022
Suriname165Aantal2022
Turkije120Aantal2022
Overig niet-westers960Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km58Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km179Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km449Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km128Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km316Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km247Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km496Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km308Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km579Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km58,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km73Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km117Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km45Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km147Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km101Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km85Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km67Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km37Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km35Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km31Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km65Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05990847Code2022
RegionaamStruisenburgNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05990847Code2022
Oppervlakte totaal62Aantal hectaren2022
Oppervlakte land39Aantal hectaren2022
Oppervlakte water23Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3063.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid4.778Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode3.638Aantal2022
Adressen totaal3.638Aantal2022
Adressen met woonfunctie3.163Aantal2022
Panden351Aantal2022
Percelen267Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 1900290Aantal2022
Panden 1900 tot 192588Aantal2022
Panden 1925 tot 1950256Aantal2022
Panden 1950 tot 1970633Aantal2022
Panden 1970 tot 1980368Aantal2022
Panden 1980 tot 19901.328Aantal2022
Panden 1990 tot 2000414Aantal2022
Panden 2000 tot 2010188Aantal2022
Panden 2010 en later18Aantal2020
Panden 2010 tot 202018Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal143Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting42Aantal2021
Verkeersovertredingen71Aantal2021
Vernieling30Aantal2021
Overige misdrijven12Aantal2021
Totaal misdrijven323Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.900Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.535Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof365Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.871Aantal2020
Motorfietsen70Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.151Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€268.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning0%Percentage2021
Percentage meergezinswoning100%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen32%Percentage2021
Huurwoningen totaal54%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders27%Percentage2021
Eigendom onbekend15%Percentage2021
Bouwjaar voor 200094%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Struisenburg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Struisenburg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Struisenburg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Admiraliteitskade1 - 2503063EA - 3063EHRotterdam
Admiraliteitsstraat1 - 173063EJ - 3063EKRotterdam
Bartholomeus Everardus Molen1 - 533063PARotterdam
Bosland3 - 303063EL - 3063EMRotterdam
Boslandhof1 - 353063ENRotterdam

Toon alle 24 rijen met adressen...