Corona-statistieken gemeente Westland

Informatie buurt Hoogeland West:

Informatie buurt Hoogeland West:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogeland West in de gemeente Westland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogeland West in de gemeente Westland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 1033% naar 680 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Hoogeland West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Hoogeland West, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Hoogeland West is met 620 personen toegenomen van 60 in 2013 tot 680 in 2020 (dat is 1033%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoogeland West
Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein de Woerd, 2: Woerdblok, 3: Geestcomplex, 4: Pijletuinen, 5: Buitengebied Naaldwijk ...Toon meer... Kaart van de Naaldwijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein de Woerd, 2: Woerdblok, 3: Geestcomplex, 4: Pijletuinen, 5: Buitengebied Naaldwijk, 6: Naaldwijk Centrumgebied, 7: Opstal, 8: Kruisbroek, 9: Hoogeland West, 10: Hoogeland Oost, 11: Hoge Bomen ...Toon minder...

Over de buurt Hoogeland West

Buurt Hoogeland West heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.394 adressen per km2. Er wonen 230 huishoudens in buurt Hoogeland West. Postcode 2672 is de meest voorkomende postcode in buurt Hoogeland West. Buurt Hoogeland West ligt binnen Naaldwijk in de gemeente Westland.

Kenmerken van de 211 woningen in de buurt Hoogeland West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Hoogeland West:

211 woningen & 275 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 19% naar €351.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Hoogeland West. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoogeland West, 2015 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoogeland West is met €57.000 toegenomen van €294.000 in 2015 tot €351.000 in 2019 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 275 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Hoogeland West telt in totaal 275 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Hoogeland West.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

211 woningen & 275 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoogeland West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Naaldwijk (Hoogeland West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Naaldwijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hoogeland West is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.200. Buurt Hoogeland West telt 400 inkomensontvangers op 680 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00% procent van de huishoudens in buurt Hoogeland West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Naaldwijk (Hoogeland West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Naaldwijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Hoogeland West.

Buurt Hoogeland West telt in totaal 80 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Hoogeland West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Hoogeland West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Westland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Naaldwijk Theaterloods


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Naaldwijk Theaterloods bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Naaldwijk Theaterloods is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Hoogeland West geen stembureau. Stembureau Naaldwijk Theaterloods is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Hoogeland West ligt. De gemeente Westland telde bij deze verkiezingen in totaal 61 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westland.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Hoogeland West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Hoogeland West, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Hoogeland West is met 571 personen toegenomen van 59 in 2013 tot 630 in 2020 (dat is 971%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Hoogeland West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Hoogeland West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoogeland West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Hoogeland West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Hoogeland West. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoogeland West, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Hoogeland West zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 368 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 368 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 333 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Hoogeland West 25 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Hoogeland West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Hoogeland West voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Hoogeland West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hoogeland West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Hoogeland West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoogeland West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie10Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners680Aantal2020
Mannen355Aantal2020
Vrouwen330Aantal2020
0 tot 15 jaar195Aantal2020
15 tot 25 jaar65Aantal2020
25 tot 45 jaar285Aantal2020
45 tot 65 jaar115Aantal2020
65 jaar of ouder30Aantal2020
Ongehuwd395Aantal2020
Gehuwd250Aantal2020
Gescheiden20Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal35Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief43Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.634Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag70Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2019
Opleidingsniveau hoog190Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.420Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.590Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement380Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker91%percentage2016
Zware drinker8%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2016
Overgewicht38%percentage2016
Obesitas8%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter67%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam32%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2016
Moeite met rondkomen9%percentage2016
Vrijwilligerswerk34%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening22%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt13%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking2%percentage2016
Mobiliteitsbeperking2%percentage2016
Minstens één beperking4%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid89%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal230Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2020
Huishoudens met kinderen135Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie90%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.200Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen23%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen38%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar37,70%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen13,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen49,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen0,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,00%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€197x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon630Aantal2020
Niet-westers totaal15Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km113Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand13,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand8,90Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km38Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17830160Code2020
RegionaamHoogeland WestNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode17830160Code2020
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners11Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2020
Oppervlakte land26Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode2672.0Naam2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.394Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode273Aantal2021
Adressen totaal275Aantal2021
Panden230Aantal2021
Percelen230Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal330Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine290Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof40Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.275Aantal2020
Motorfietsen35Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad211Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning84%Percentage2020
Percentage meergezinswoning16%Percentage2020
Percentage bewoond99%Percentage2020
Percentage onbewoond1%Percentage2020
Koopwoningen83%Percentage2020
Huurwoningen totaal17%Percentage2020
In bezit woningcorporatie15%Percentage2020
In bezit overige verhuurders2%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20009%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200091%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoogeland West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Hoogeland West

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Hoogeland West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westland.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Corbulolaan31 - 782672LA - 2672LENaaldwijk
Fossastraat1 - 532672LHNaaldwijk
Galgepad1 - 212671MVNaaldwijk
Galgeweg12 - 272671MRNaaldwijk
Heliniumstraat4 - 262672LCNaaldwijk

Toon alle 11 rijen met adressen...