Statistieken buurt Oud Charlois

Aantal inwoners per jaar
(toename van 7,7% naar 14.070 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Oud Charlois. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Oud Charlois is met 1.005 personen toegenomen van 13.065 in 2013 tot 14.070 in 2023 (dat is 7,7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Oud Charlois

Buurt Oud Charlois heeft afgerond een totale oppervlakte van 142 hectare, waarvan 128 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.502 adressen per km2. Er wonen 7.360 huishoudens in de buurt Oud Charlois. Postcode 3082 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oud Charlois. De buurt Oud Charlois ligt binnen Charlois in de gemeente Rotterdam. Het park Karel de Stouteplein ligt binnen de buurt Oud Charlois.

De naam van deze buurt veranderde van Oud-Charlois in 2014 naar Oud Charlois in 2015. De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de buurt Oud Charlois voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud Charlois
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Charlois met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tarwewijk, 2: Heijplaat, 3: Oud Charlois, 4: Carnisse, 5: Zuidplein, 6: Wielewaal, 7: Zuiderpark, 8: Pendrecht, 9: Zuidwijk, 10: Charlois Zuidrand.

Woningkenmerken
Er zijn 6.912 woningen in de buurt Oud Charlois.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote stijging van 80% naar €191.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Oud Charlois. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Charlois, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Charlois is met €85.000 gestegen van €106.000 in 2013 tot €191.000 in 2022 (dat is 80%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oud Charlois met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rotterdam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oud Charlois is €191.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 6.912 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Charlois (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Oud Charlois wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Oud Charlois: er zijn 6.270 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oud Charlois.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 7.542 totaal in de buurt Oud Charlois

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Oud Charlois telt in totaal 7.542 adressen, met 7.530 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Oud Charlois liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oud Charlois. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Oud Charlois. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Oud Charlois

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oud Charlois. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oud Charlois


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oud Charlois


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Oud Charlois. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Oud Charlois, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Oud Charlois is met 582 personen afgenomen van 5.487 in 2013 tot 4.905 in 2022 (dat is 11%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oud Charlois
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oud Charlois in 2022 zijn Westers (2.820 inwoners) en Overig (1.960 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oud Charlois: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Oud Charlois.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oud Charlois. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oud Charlois zijn G (1.408 adressen) en C (1.315 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oud Charlois. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Oud Charlois: 1.408 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Oud Charlois
Er waren 108 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Oud Charlois.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oud Charlois. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oud Charlois vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oud Charlois.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oud Charlois voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oud Charlois ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Oud Charlois

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oud Charlois. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Oud Charlois. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Oud Charlois.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oud Charlois.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Charlois (Oud Charlois is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Charlois is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oud Charlois is €22.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.200. Buurt Oud Charlois telt 10.800 inkomensontvangers op 14.070 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15% procent van de huishoudens in buurt Oud Charlois heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Charlois (Oud Charlois is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Charlois is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.860 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oud Charlois (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oud Charlois zijn in totaal 1.860 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.860 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.855 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oud Charlois. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Oud Charlois
Er zijn 76 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Oud Charlois.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oud Charlois op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 76 elektrische auto’s in de buurt Oud Charlois. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oud Charlois die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.677 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oud Charlois in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud Charlois geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.272 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oud Charlois (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.440 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oud Charlois in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oud Charlois geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oud Charlois. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 849 misdrijven in de buurt Oud Charlois geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oud Charlois, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oud Charlois zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.619 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Oud Charlois 849 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oud Charlois in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (100 delicten) en Overige vermogensdelicten (84 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Oud Charlois.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 68 misdrijven in de buurt Oud Charlois geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oud Charlois met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oud Charlois over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Oud Charlois.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Oud Charlois.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oud Charlois. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oud Charlois.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oud Charlois.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oud Charlois genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oud Charlois.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oud Charlois.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Oud Charlois. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Charlois geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Charlois heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Charlois gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Charlois heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
35% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Charlois heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Charlois heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Oud Charlois voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oud Charlois heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
17% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Oud Charlois doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oud Charlois. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oud Charlois is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud Charlois voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.860Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2022
B-F Nijverheid en energie475Aantal2022
G+I Handel en horeca210Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening325Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg295Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten315Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.070Aantal2023
Mannen7.225Aantal2023
Vrouwen6.850Aantal2023
0 tot 15 jaar2.165Aantal2023
15 tot 25 jaar1.940Aantal2023
25 tot 45 jaar5.125Aantal2023
45 tot 65 jaar3.285Aantal2023
65 jaar of ouder1.555Aantal2023
Ongehuwd9.000Aantal2023
Gehuwd3.470Aantal2023
Gescheiden1.270Aantal2023
Verweduwd330Aantal2023
Geboorte totaal185Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.955Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.850Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.520Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.770Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2021
WMO cliënten1.015Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.320Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.880Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.720Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.010Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.082Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.020Aantal2023
Energielabels Onbepaald439Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++12Aantal2023
Energielabels A+6Aantal2023
Energielabels A1.204Aantal2023
Energielabels B1.161Aantal2023
Energielabels C1.315Aantal2023
Energielabels D707Aantal2023
Energielabels E782Aantal2023
Energielabels F505Aantal2023
Energielabels G1.408Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker64%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters42%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam60%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.740Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.590Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.030Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers10.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen58%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,4%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen15%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum20%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum23%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand760Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO630Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.360Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.710Aantal2023
Herkomst Europa2.805Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.560Aantal2023
Geboren in Nederland4.705Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa570Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.955Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.605Aantal2023
Autochtoon4.905Aantal2022
Westers totaal2.820Aantal2022
Niet-westers totaal6.205Aantal2022
Marokko985Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba855Aantal2022
Suriname1.185Aantal2022
Turkije1.220Aantal2022
Overig niet-westers1.960Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal352Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven118Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting80Aantal2022
Verkeersovertredingen146Aantal2022
Vernieling90Aantal2022
Overige misdrijven59Aantal2022
Totaal misdrijven849Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km108Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km360Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km222Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km350Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km336Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km42,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km76Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km112Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km63Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km66Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991574Code2023
RegionaamOud CharloisNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991574Code2023
Oppervlakte totaal142Aantal hectaren2023
Oppervlakte land128Aantal hectaren2023
Oppervlakte water14Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3082.0Naam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.502Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.542Aantal2023
Adressen met postcode7.541Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.068Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom7.542Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.068Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden2.344Aantal2023
Percelen2.202Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900116Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.147Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.051Aantal2023
Panden 1950 tot 1970868Aantal2023
Panden 1970 tot 1980281Aantal2023
Panden 1980 tot 1990884Aantal2023
Panden 1990 tot 2000389Aantal2023
Panden 2000 tot 2010473Aantal2023
Panden 2010 tot 2020119Aantal2023
Panden 2020 en later4Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade83Aantal2021
Verkeersongevallen totaal108Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.480Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.710Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof770Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.500Aantal2022
Motorfietsen240Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.912Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€191.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning11%Percentage2022
Percentage meergezinswoning89%Percentage2022
Percentage bewoond91%Percentage2022
Percentage onbewoond9%Percentage2022
Koopwoningen32%Percentage2022
Huurwoningen totaal68%Percentage2022
In bezit woningcorporatie37%Percentage2022
In bezit overige verhuurders31%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement6.270Aantal2023
Tussen of geschakelde woning607Aantal2023
Hoekwoning139Aantal2023
Tweeonder1kap35Aantal2023
Vrijstaande woning17Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats12Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend11Aantal2023
Woningtype n.v.t.462Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oud Charlois: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oud Charlois
Tabel met 7.542 adressen in de buurt Oud Charlois.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oud Charlois. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalscholverstraat2 t/m 1113082ZA t/m 3082ZBRotterdam86
Akkermanstraat5 t/m 343082WB t/m 3082WCRotterdam55
Albatroslaan10 t/m 1243082ZCRotterdam16
Albatrospad--Rotterdam0
Arendsweg1 t/m 193082NARotterdam18
Bakkerstraat1 t/m 2163082HA t/m 3082HERotterdam48
Barendregtstraat--Rotterdam0
Bijlstraat2 t/m 343087AARotterdam3
Boergoensestraat1 t/m 1363082KA t/m 3082KDRotterdam140
Boergoensevliet2 t/m 2513082KE t/m 3082KXRotterdam270
Bonn en Meeswerf177 t/m 2793087EG t/m 3087EHRotterdam34
Boomkleverstraat1 t/m 163082ZLRotterdam16
Bouwmanstraat1 t/m 283082WG t/m 3082WJRotterdam29
Charloisse Hoofd21 t/m 5353087CA t/m 3087XERotterdam338
Charloisse Kerksingel2 t/m 843082DA t/m 3082DCRotterdam90
Charloissekade--Rotterdam0
Clemensstraat1 t/m 1923082CA t/m 3082CMRotterdam138
De Quackstraat17 t/m 773082VP t/m 3082VWRotterdam117
Dokhavenpark--Rotterdam0
Doklaan10 t/m 1453082RB t/m 3087CBRotterdam67
Dokstraat1 t/m 913082RKRotterdam63
Dorpsweg1 t/m 2053082LA t/m 3082LMRotterdam263
Frans Bekkerstraat1 t/m 1513082TE t/m 3082TZRotterdam342
Fuutstraat2 t/m 83082NBRotterdam10
Gouwplein--Rotterdam0
Gouwstraat2 t/m 763082BA t/m 3082BGRotterdam131
Grienthoofd--Rotterdam0
Grondherendijk1 t/m 843082DD t/m 3082DJRotterdam104
Grondherenstraat2 t/m 1593082DK t/m 3087CKRotterdam144
Gruttostraat26 t/m 863082NC t/m 3082NDRotterdam51
Habsburgstraat1 t/m 253082LN t/m 3082LPRotterdam35
Huismanstraat1 t/m 653082HH t/m 3082HKRotterdam70
Jaersveltstraat3 t/m 823082SB t/m 3082SJRotterdam116
Kaatsbaan2 t/m 273082DPRotterdam16
Karel de Stouteplein1 t/m 253082RL t/m 3082RMRotterdam45
Karel de Stoutestraat1 t/m 153082BHRotterdam22
Katendrechtse Lagedijk421 t/m 4963082GA t/m 3082GJRotterdam146
Kerkegrient--Rotterdam0
Korte Plompertstraat--Rotterdam0
Kromme Zandweg79 t/m 1013082PZRotterdam4
Kwartelstraat3 t/m 153082NE t/m 3082NGRotterdam37
Landmanstraat1 t/m 333082WK t/m 3082WNRotterdam78
Maastunnelplein19 t/m 213082EDRotterdam6
Maximiliaanstraat2 t/m 323082EA t/m 3082ECRotterdam62
Mezenhof10 t/m 1083082ZERotterdam96
Mezenstraat4 t/m 1723082ZJ t/m 3082ZKRotterdam86
Nachtegaalplein1 t/m 553082NH t/m 3082NKRotterdam84
Nachtegaalstraat1 t/m 333082NL t/m 3082NNRotterdam59
Natersweg1 t/m 83082VARotterdam11
Nieuwenhoornstraat20 t/m 1673082VC t/m 3082VMRotterdam183
Oostvoornsestraat1 t/m 253082SK t/m 3082SLRotterdam42
Oudenhoornstraat4 t/m 303082VNRotterdam15
Pendrechtstraat2 t/m 543082XA t/m 3082XDRotterdam70
Plompertstraat2 t/m 1183087BDRotterdam55
Pompstraat3 t/m 573082RN t/m 3082RTRotterdam109
Ponserpad--Rotterdam0
Portlandstraat3 t/m 703082XE t/m 3082XKRotterdam77
Rietdijk2 t/m 573082DS t/m 3087BERotterdam43
Rockanjestraat1 t/m 193082SMRotterdam17
Schilperoortstraat24 t/m 1043082SN t/m 3082SZRotterdam171
Schipper Blompad1 t/m 73087ELRotterdam4
Schulpplein2 t/m 4663082PW t/m 3087NARotterdam214
Sint-Janshaven--Rotterdam0
Sint-Janshaven1 t/m 6393087EA t/m 3087XKRotterdam369
Slotboomplein9 t/m 753082GKRotterdam69
Slotboomstraat4 t/m 633082GL t/m 3082GSRotterdam100
Sluisjesdijk373087ADRotterdam1
Spechtstraat2 t/m 343082MA t/m 3082MCRotterdam64
Sperwerstraat1 t/m 163082MD t/m 3082MERotterdam32
Spuikade1 t/m 293087BGRotterdam10
Spuistraat10 t/m 173087BSRotterdam3
Struitenweg4 t/m 553082WP t/m 3082WXRotterdam105
Talingstraat5 t/m 1703082MG t/m 3082MHRotterdam67
Van Blommesteynstraat25 t/m 513087BXRotterdam11
Van Blommesteynweg12 t/m 603082JJ t/m 3082WERotterdam28
Van Dieststraat10 t/m 443082TA t/m 3082TDRotterdam54
Verboomstraat1 t/m 2913082JA t/m 3082JVRotterdam450
Vlaskade1 t/m 1803087CJ t/m 3087EKRotterdam96
Voornsestraat1 t/m 473082PA t/m 3087BWRotterdam25
Voornsevliet2 t/m 133082KZRotterdam21
Waal--Rotterdam0
Waalstraat2 t/m 323087BPRotterdam7
Westduëlstraat1 t/m 1473082RV t/m 3082RZRotterdam123
Winterkoningstraat1 t/m 143082ZMRotterdam12
Wolphaertsbocht1 t/m 1613082AA t/m 3082ATRotterdam303
Wolphaertshof1 t/m 613082CNRotterdam61
Wolphaertstraat2 t/m 903082BJ t/m 3082BRRotterdam180
Wulpstraat2 t/m 53082MJRotterdam5
Zaaierstraat1 t/m 103082HGRotterdam10
Zegenstraat1 t/m 1233082XM t/m 3082XZRotterdam171
Zuidhoek1 t/m 3183082PB t/m 3082PVRotterdam557
Zwaluwstraat1 t/m 343082MK t/m 3082MPRotterdam62

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 92 openbare ruimtes en 7.542 adressen in de buurt Oud Charlois. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oud Charlois. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oud Charlois ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek30826533
Postcode numeriek30871008
WoonkernRotterdam7542
WoonplaatsRotterdam7553
WijkCharlois7553
GemeenteRotterdam7553
StadsdeelCharlois7542
ProvincieZuid-Holland7553
WaterschapWaterschap Hollandse Delta7542
LandNederland7553

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oud Charlois ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oud Charlois dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oud Charlois ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oud Charlois en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven